Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες
Print Friendly, PDF & Email

Παρακαλώ να μας γνωρίσετε τους εκπροσώπους σας, με τους αναπληρωτές τους, στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των άρθρων 17 και 18 αντίστοιχα του ν. 4485/2017 και του άρθρου 9 παρ. 4 της Υπουργικής Απόφασης 191014/Ζ1/13-11-2017 (ΦΕΚ Β 3969/13-11-2017).

Σας γνωρίζουμε δε ότι:

  1. το σύνολο των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής των περ. α & β του άρθρου 17 του ν. 4485/2017 (Κοσμήτορας & μέλη ΔΕΠ), είναι είκοσι οχτώ (28) μέλη και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι τρεις (3), ήτοι σε ποσοστό 10% των παραπάνω μελών με την στρογγυλοποίηση. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στην Γενική Συνέλευση είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) για τους προπτυχιακούς και ένα (1) συνολικά για τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, όπου υπάρχουν.
  2. το σύνολο των μελών της Κοσμητείας της Σχολής των περ. α & β του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (Κοσμήτορας & Πρόεδροι τμημάτων) είναι έξι (6) μέλη και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι ένας (1), ήτοι σε ποσοστό 10% των παραπάνω μελών με την στρογγυλοποίηση. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στην Κοσμητεία είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) για τους προπτυχιακούς και ένα (1) συνολικά για τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, όπου υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία, από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής (παρ. β, άρθρο 2, του ν 4485/2017), με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.