ΓΕΝΙΚΑ


ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGR_104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ/ΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2
ΣΥΝΟΛΟ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά. Δυνατότητα διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα σε περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών.
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στα Αγγλικά)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις για το  περιεχόμενο της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές

θα έχουν κατανοήσει τον υπολογιστή ως σύστημα

θα έχουν κατανοήσει τις έννοιες αλγόριθμοι και γλώσσες προγραμματισμού και παραδείγματα προγραμματισμού

θα έχουν εξοικειωθεί με εφαρμογές γραφείου και τις επικοινωνίες-δικτύων υπολογιστών.

Γενικές Ικανότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες (γενικές ικανότητες):

Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, θεωριών και εφαρμογών που σχετίζονται με την Πληροφορική.

Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση προβλημάτων μη οικείας φύσης.

Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.

Γενικότερα, με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες (από την παραπάνω λίστα):

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Βασικές έννοιες υπολογιστή και γενική περιγραφή πληροφοριακών συστημάτων (Μνήμη, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, συσκευές εισόδου/εξόδου)

Υπολογιστικές μηχανές.

Κωδικοποίηση πληροφοριών και αριθμητικά συστήματα

Αποθήκευση και χειρισμός δεδομένων σε υπολογιστικό σύστημα – Βάσεις δεδομένων

Εξοικείωση με λογισμικό σουίτας γραφείου: Επεξεργαστής κειμένου

Εξοικείωση με λογισμικό σουίτας γραφείου: Υπολογιστικά φύλλα

Εξοικείωση με λογισμικό σουίτας γραφείου: Παρουσιάσεις

Η έννοια του προγράμματος και του αλγόριθμου

Επικοινωνίες-Δίκτυα Υπολογιστών: Τεχνολογία Διαδικτύου, Διαδικτυακές Υπηρεσίες, Διαδικτυακές Εφαρμογές πολυμέσων

Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού: σύνταξη της γλώσσας, μεταβλητές, μαθηματικές πράξεις, χειρισμός συμβολοσειρών, συνθήκες, δομές αποφάσεων και επανάληψης

Προχωρημένες λειτουργίες γλωσσών προγραμματισμού: χειρισμός μητρώων, υπο-προγράμματα/συναρτήσεις, είσοδος/έξοδος σε αρχεία, αποσφαλμάτωση κώδικα

Παραδείγματα προγραμματισμού για την διαχείριση δεδομένων

Επικοινωνία και δικτύωση – Χρήσεις διαδικτύου

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Παρουσίαση και εκμάθηση του λειτουργικού συστήματος των windows

Εκμάθηση προγραμμάτων για πλοήγηση, αναζήτηση και ανταλλαγή μηνυμάτων στο διαδίκτυο

Εκμάθηση εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων

Εκμάθηση εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων

Χρήση εργαλείων προγραμματισμού


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, στον εργαστηριακό χώρο (πρόσωπο με πρόσωπο).
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παρουσίαση διαλέξεων σε PowerPoint, videos

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της πρόσβασης στο e-class, σε online βάσεις δεδομένων κλπ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 εβδομάδες) 26
Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 5 εβδομάδες 10
Φροντιστήριο (1 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 εβδομάδες 13
Αυτοτελής μελέτη 76
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125 ώρες (συνολικός φόρτος εργασίας)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:

Τελική γραπτή εξέταση η οποία επιμερίζεται σε θεωρία και εργαστήριο. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5.

Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα και για τους ξενόγλωσσους φοιτητές (π.χ. ERASMUS φοιτητές) στην Αγγλική γλώσσα.

Προφορική εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί σε Φοιτητές που έχουν απαλλαγή γραπτής εξέτασης, την ίδια ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιούνται οι πρόοδοι ή η γραπτή εξέταση του μαθήματος.

Θεωρία: Τελική Εξέταση (50%), γραπτή ή προφορική, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, Ερωτήσεις ανάπτυξης Θέματος, Ερωτήσεις κρίσεως και Επίλυση ασκήσεων.

Εργαστήριο: Τελική Εξέταση στα περιεχόμενα του εργαστηρίου (50%).

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών της Θεωρίας και του Εργαστηρίου


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Beekman G and B Beekman, (2015). Εισαγωγή στην Πληροφορική.Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα.

Evans A, Martin K, and Poatsy MA, (2014). Εισαγωγή στην Πληροφορική – Θεωρία και Πράξη. Εκδόσεις Κριτική. ISBN: 978-960-218-931-3

Norton Ρ, (2012), Εισαγωγή στους υπολογιστές, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

Γαρμπής Α, & Φωτιάδης ΔΑ, (2015). Εισαγωγή στους υπολογιστές και την πληροφορική. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος.

Σιδερίδης, Α, (1998), Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, ISBN 960-85647-1-4