ΓΕΝΙΚΑ


ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGR_204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΟΝΟΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ/ΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2
ΣΥΝΟΛΟ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα εκτός των βασικών γνώσεων του μαθήματος Βιολογίας.
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά. Δυνατότητα διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα σε περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στα Αγγλικά)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο, τους στόχους και τις αρχές της Συστηματικής Βοτανικής. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

· κατανοεί τις βασικές αρχές και την μεθοδολογία μελέτης των φυτών από συστηματικής απόψεως.

· γνωρίζει την  έννοια του είδους στα φυτά και  τα  ταξινομικά συστήματα.

· γνωρίζει τα βασικά γνωρίσματα των επτά αθροισμάτων των φυτών,

· γνωρίζει βασικά γνωρίσματα των σημαντικότερων οικογενειών της ελληνικής χλωρίδας.

Γενικές Ικανότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες (γενικές ικανότητες):

·       Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, θεωριών και εφαρμογών που σχετίζονται με την Συστηματική Βοτανική.

·       Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση προβλημάτων μη οικείας φύσης.

·       Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.

·       Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη.

·       Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης

Γενικότερα, με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες (από την παραπάνω λίστα):

· Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

· Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

· Λήψη αποφάσεων

· Αυτόνομη εργασία

· Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

· Ομαδική εργασία

· Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Θεωρία

1.     Εισαγωγή και Βασικές αρχές στη Συστηματική Βοτανική.

2.     Ιστορική εξέλιξη της Συστηματικής Βοτανικής.

3.     Η έννοια του είδους και του πληθυσμού στα φυτά.

4.     Ταξινομικά συστήματα και Ονοματολογία.

5.     Βασικά γνωρίσματα των επτά αθροισμάτων των φυτών (Σχιζόφυτα, Φύκη, Μύκητες, Λειχήνες, Βρυόφυτα, Πτεριδόφυτα, Σπερματόφυτα).

6.     Διαγνωστικά γνωρίσματα των κυριότερων οικογενειών της ελληνικής χλωρίδας.

7.     Ταξινόμηση των Αγγειόσπερμων, Εξέλιξη, πλεονεκτήματα εξάπλωσης,

8.     Περιγραφή Αγγειόσπερμων κύριων γνωρισμάτων άνθους, ταξιανθίας, βλαστού, φύλλου, καρπού, σπερμάτων.

9.     Επικονίαση, γονιμοποίηση και διασπορά.

10. Σημαντικές οικογένειες (αντιπροσωπευτικά γένη και είδη, σημαντικότερα καλλιεργούμενα είδη)

11. Αγγειόσπερμα-δικότυλα

12. Αγγειόσπερμα-μονοκότυλα

13. Χλωριδική ποικιλότητα της Ελλάδας.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1.     Αρχές συλλογής φυτικών δειγμάτων.

2.     Διαγνωστικά γνωρίσματα σημαντικών οικογενειών της Ελληνικής χλωρίδας (Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae)

3.     Διαγνωστικά γνωρίσματα σημαντικών οικογενειών της Ελληνικής χλωρίδας ( Caryophyllaceae, Fabaceae, Lamiaceae)

4.     Διαγνωστικά γνωρίσματα σημαντικών οικογενειών της Ελληνικής χλωρίδας ( Liliaceae, Malvaceae, Poaceae)

5.     Διαγνωστικά γνωρίσματα σημαντικών οικογενειών της Ελληνικής χλωρίδας (Rosaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, κλπ.)

6.     Συλλογή φυτών για τη δημιουργία φυτολογίου.


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, στον εργαστηριακό χώρο (πρόσωπο με πρόσωπο) και στο πεδίο.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παρουσίαση διαλέξεων σε PowerPoint, video.

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της πρόσβασης στο e-class, σε online βάσεις δεδομένων κλπ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (3 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 εβδομάδες) 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 6 εβδομάδες) 12
Συγγραφή αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων 6
Ώρες μελέτης του/της φοιτητή/τριας και προετοιμασία για τις προόδους και/ή την τελική εξέταση 68
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125 ώρες (συνολικός φόρτος εργασίας)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ø   Γραπτή τελική εξέταση του μαθήματος Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5.

Ø   Προφορική εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί σε Φοιτητές που έχουν απαλλαγή γραπτής εξέτασης, την ίδια ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιούνται οι πρόοδοι ή η γραπτή εξέταση του μαθήματος.

Ø   Θεωρία: Γραπτή τελική εξέταση (60%), διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, Ερωτήσεις σύντομης θεωρητικής ανάπτυξης, Προβλήματα / ασκήσεις βασισμένα σε θεωρητικές γνώσεις που αναπτύχθηκαν στις παραδόσεις.

Ø   Εργαστήριο: Γραπτή τελική εξέταση (40%). Η εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει αναγνώριση ειδών της ελληνικής χλωρίδας και δημιουργία φυτολογίου.

Ο τελικός βαθμός του Μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών της Θεωρίας και του Εργαστηρίου.

Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα και για τους ξενόγλωσσους φοιτητές (π.χ. ERASMUS φοιτητές) στην Αγγλική γλώσσα


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


1. Bartels A, 2011. Φυτά της Μεσογείου. ISBN: 9789604574681. Σελίδες: 366.

2. Datta, SC, 1988. Systematic botany. New Age International.

3. Μπαμπαλώνας Δ, Κοκκίνη Σ, 2004. Συστηματική Βοτανική: φυλογενετική – φαινετική προσέγγιση της ταξινόμησης των φυτικών οργανισμών. Εκδόσεις Αϊβάζη. Θεσσαλονίκη, σελ. 421.

4. Σαρλής Γ, 1999. Συστηματική Βοτανική-Εφαρμογές Κορμοφύτων. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. 1η Έκδοση.