Δείτε τα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων του τμήματος  Γεωπονίας.


1ο  Εξάμηνο2ο  Εξάμηνο3ο  Εξάμηνο4ο  Εξάμηνο5ο  Εξάμηνο6ο  Εξάμηνο


 • Σιτηρά, Ψυχανθή & Χορτοδοτικά Φυτά
 • Γενική Αμπελουργία
 • Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών
 • Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογία
 • Γεωργική Φαρμακολογία
 • Εφαρμοσμένη Φυσιολογία & Θρέψη Φυτών

7ο  Εξάμηνο


 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Γεωργία
 • Παραγωγή Πολ/κου Υλικού
 • Αειφορική – Βιολογική Γεωργία

Μαθήματα Επιλογής  7ου  Εξαμήνου


 • Παραγωγική Ανθοκομία
 • Φυτοπροστασία  Ανθοκηπευτικών Φυτών
 • Γεωργική Μηχανολογία
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Γεωργία
 • Αλληλεπιδράσεις Φυτών και Μικροοργανισμών
 • Ειδική Αμπελουργία – Οινολογία
 • Αγροτική Πολιτική
 • Ευφυής Γεωργία
 • Πληροφορική στις Γεωπονικές Επιστήμες

8ο Εξάμηνο


 • Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες
 • Εσπεριδοειδή, Ελιά

Μαθήματα Επιλογής  8ου  Εξαμήνου


 • Φυτοπροστασία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
 • Ελαιοδοτικά, Κλωστικά, Βιομηχανικά Φυτά
 • Γεωργία Ακριβείας
 • Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά
 • Καλλωπιστικά Φυτά
 • Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών
 • Οικονομική Γεωργικών Επιχειρήσεων
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Παραγωγής
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Πρακτική Άσκηση

9ο Εξάμηνο


 • Πτυχιακή Εργασία Ι
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9ου Εξαμήνου


 • Υπαίθρια Καλλιέργεια Κηπευτικών
 • Ζωοτεχνία
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης και Βιοηθική
 • Βιοτεχνολογικέ ς Εφαρμογές στη Γεωπονία
 • Υδροπονία – Αεροπονία
 • Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων
 • Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί Οπωροκηπευτικών
 • Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

10ο Εξάμηνο


 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙΙ
 • Πτυχιακή Εργασία ΙV

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 10ου Εξαμήνου


 • Μελισσοκομία – Σηροτροφία
 • Φυτοπροστασία Δενδροκομικών Φυτών
 • Θρεπτική Αξία
 • Τροφίμων και Διατροφή
 • Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
 • Φυλλοβόλα Οπωροφόρα
 • Μικρά Οπωροφόρα – Υποτροπικά φυτά
 • Αγροβιοποικιλότητα και Διαχείριση Φυτογενετικών Πόρων
 • Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας
 • Οικολογία