ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (AGR_100)


ΓΕΝΙΚΑ


ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: AGR_100

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις
2
Φροντιστηριακές ασκήσεις
2
ΣΥΝΟΛΟ
5
5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Υποβάθρου
  • Γενικών Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  • Ελληνικά
  • Μπορεί όμως να γίνει η διδασκαλία και στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  • Ναι

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα επιδιώκει να δώσει στους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας τις γνώσεις των ανώτερων εφαρμοσμένων μαθηματικών που χρειάζεται στην επιστήμη τους στις περιοχές του διαφορικού και του ολοκληρωτικού λογισμού της μιας μεταβλητής και των πολλών μεταβλητών, της γραμμικής άλγεβρας και των διαφορικών εξισώσεων. Οι γνώσεις αυτές είναι αναγκαίες και χρησιμοποιούνται σε επόμενα μαθήματα του Τμήματος Γεωπονίας. Επιπλέον, με την επίλυση προβλημάτων από το χώρο της Γεωπονίας που απαιτούν γνώσεις Μαθηματικών, γίνεται προσπάθεια οι φοιτητές/τριες να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των Μαθηματικών ως εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων της επιστήμης τους.

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες, ικανότητες:

  • Να είναι ικανός/ικανή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το διαφορικό και τον ολοκληρωτικό λογισμό, τη γραμμική άλγεβρα στα επόμενα μαθήματα στις σπουδές του/της στην επιστήμη της Γεωπονίας καθώς και σε σχετικά προβλήματα του Γεωπόνου.
  • Να είναι ικανός/ικανή να κάνει μαθηματική μοντελοποίηση προβλημάτων του Γεωπόνου στα οποία γίνεται χρήση των ανωτέρω περιοχών των μαθηματικών.
  • Να είναι ικανός/ικανή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τον υπολογιστή και λογισμικό υπολογιστικών φύλλων στα μαθηματικά και σε εφαρμογές της Γεωπονίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Γενικότερα, με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες :

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Λήψη αποφάσεων.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


  • Συναρτήσεις, όρια και συνέχεια (Μέρος Ι & Μέρος ΙΙ). Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις, Συνδυασμός συναρτήσεων, Μετατόπιση και αλλαγή κλίμακας γραφήματος, Όρια συναρτήσεων και ιδιότητες, Συνέχεια συναρτήσεων
  • Διαφορικός λογισμός συνάρτησης μιας μεταβλητής (Μέρος Ι & Μέρος ΙΙ). Παράγωγος συνάρτησης, Τριγωνομετρικές συναρτήσεις, Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις, Eιδικές συναρτήσεις, Διαφορικό, Μέθοδος του Νεύτωνα στην εύρεση ριζών, Θεώρημα Taylor – Γενικευμένα θεωρήματα της Μέσης Τιμής
  • Ολοκληρωτικός λογισμός συνάρτησης μιας μεταβλητής (Μέρος Ι & Μέρος ΙΙ). Ολοκλήρωμα συνάρτησης, Τεχνικές ολοκλήρωσης, Επίλυση ολοκληρωμάτων ρητών συναρτήσεων, Εφαρμογές ολοκληρωμάτων, Ολοκληρώματα ειδικής μορφής
  • Διαφορικές Εξισώσεις (Μέρος Ι & Μέρος ΙΙ). Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, Διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών, Μη ομογενείς γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις, Διαφορικές Εξισώσεις Bernoulli
  • Γραμμική Άλγεβρα (Μέρος Ι & Μέρος ΙΙ). Ορίζουσες, Μητρώα, Εδικές μορφές μητρώων, Γραμμικά Συστήματα, Εσωτερικό και Εξωτερικό γινόμενο, Εξισώσεις ευθειών και επιπέδων
  • Διαφορικός λογισμός συνάρτησης πολλών μεταβλητών (Μέρος Ι & Μέρος ΙΙ). Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Μερικές Παράγωγοι, Ολικά Διαφορικά
  • Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους. Έννοιες, Πολυώνυμο Taylor, Μέθοδος του τραπεζίου, Μέθοδος Newton-Raphson

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  • Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Τ.Π.Ε. (power point) στη Διδασκαλία
  • Φροντιστήρια με επίλυση αντιπροσωπευτικών προβλημάτων.
  • Ασκήσεις σε περιβάλλον Η/Υ με χρήση λογισμικού υπολογιστικών φύλλων
  • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass https://eclass.upatras.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις και φροντιστήρια (4 ώρες επαφής εβδομαδιαίως × 13 εβδομάδες) με επίλυση αντιπροσωπευτικών προβλημάτων. Εβδομαδιαία εξάσκηση στο περιεχόμενο του μαθήματος μέσω εφαρμογών με χρήση λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 52
Πρόοδοι ( 2 πρόοδοι, στο μέσο και στο τέλος του εξαμήνου, 2ωρης διάρκειας επαφής εκάστη) 4
Ώρες μελέτης του/της φοιτητή/τριας και προετοιμασία για τις προόδους και/ή την τελική εξέταση / Τελική εξέταση 69
Σύνολο Μαθήματος(5 Χ 25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  • Προαιρετικά, δύο απαλλακτικοί πρόοδοι, στο μέσο και στο τέλος του εξαμήνου. Για να συμμετέχει στη δεύτερη πρόοδο ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον το βαθμό 5 στην πρώτη πρόοδο.
  • Γραπτή εξέταση, τελικός βαθμός, εκτός και αν o φοιτητής/τρια συμμετείχε στις προόδους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οπότε ισχύουν τα παραπάνω. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5.
  • Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα και για τους ξενόγλωσους φοιτητές (π.χ. ERASMUS φοιτητές) στην Αγγλική γλώσσα).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


  • THOMAS Απειροστικός Λογισμός, [George B. Thomas], Jr., Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, Εκδόσεις ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Θεσσαλονίκη, 2018. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107082
  • Β. Μάρκελλος, “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά”, Εκδόσεις Gotsis, Πάτρα, 2013. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32998565