ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (AGR_101)


ΓΕΝΙΚΑ


ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: AGR_101

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Παραδόσεις
3
Εργαστήρια
2
ΣΥΝΟΛΟ
5
5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 • Όχι

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει τη δομή του ατόμου
 • κατανοεί την τοποθέτηση των στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα και να αναγνωρίζει βασικές φυσικές και χημικές τους ιδιότητες
 • κατανοεί τους χημικούς τύπους και την ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων
 • αναγνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες χημικών αντιδράσεων
 • πραγματοποιεί στοιχειομετρικούς υπολογισμούς
 • γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας ενός χημικού εργαστηρίου καθώς και να χειρίζεται σωστά τα βασικά σκεύη και όργανα ενός χημικού εργαστηρίου
 • αναγνωρίζει τα χημικά αντιδραστήρια και να κατανοεί από τα αναγραφόμενα τον τρόπο χειρισμού τους
 • παρασκευάζει διαλύματα και να γνωρίζει τους τρόπους έκφρασης της συγκέντρωσής τους
 • εκτελεί υπολογισμούς pH
 • εφαρμόζει τις βασικές αναλυτικές τεχνικές της Χημείας
 • αποτιμά τα αποτελέσματα μίας χημικής ανάλυσης
 • χειρίζεται την οργανολογία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες (γενικές ικανότητες):

 • Ικανότητα αναγνώρισης και ονομασίας σκευών και οργάνων ενός χημικού εργαστηρίου
 • Ικανότητα καταγραφής και τήρησης σωστού εργαστηριακού ημερολογίου
 • Ικανότητα επεξεργασίας των πειραματικών μετρήσεων και απόδοσης των αποτελεσμάτων με τη σωστή μορφή
 • Ικανότητα εύρεσης πληροφοριών από οποιοδήποτε σχετικό σύγγραμμα καθώς κι από πηγές στο διαδίκτυο

Γενικότερα, με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Θεωρητικό Μέρος
 • Χημεία και μετρήσεις
 • Άτομα, Μόρια, Ιόντα, Ατομική και Μοριακή Δομή, Περιοδικός Πίνακας
 • Aριθμός οξείδωσης, Χημικός δεσμός, Χημικοί τύποι και ονοματολογία απλών χημικών ενώσεων
 • Διαλύματα, Διαλυτότητα, Πρότυπα Διαλύματα
 • pH, Ρυθμιστικά διαλύματα
 • Χημικές αντιδράσεις, Χημικές εξισώσεις και στοιχειομετρικοί υπολογισμοί
 • Αντιδράσεις εξουδετέρωσης, Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις
 • Αντιδράσεις συμπλοκοποίησης, Αντιδράσεις καταβύθισης
 • Ποιοτική Ανάλυση, Ανάλυση των σημαντικότερων ομάδων κατιόντων και ανιόντων
 • Ποσοτική Ανάλυση, Ταξινόμηση των μεθόδων κλασικής και ενόργανης ποσοτικής ανάλυσης, Σταθμική ανάλυση, Ογκομετρική ανάλυση
 • Χρωματογραφία-Είδη Χρωματογραφίας
 • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι ανάλυσης-Ποτενσιομετρία
 • Οπτικές μέθοδοι ανάλυσης – Φασματοφωτομετρία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, Φασματοφωτομετρία υπερύθρου, Φασματοφωτομετρία εκπομπής, Ατομική απορρόφηση
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 • Εισαγωγή στο Εργαστήριο-Κανόνες ασφάλειας και υγιεινής
 • Σκεύη και Όργανα Χημικού Εργαστηρίου, Χημικά Αντιδραστήρια
 • Αβεβαιότητα πειραματικών αποτελεσμάτων και σημαντικά ψηφία
 • Περιεκτικότητα και αραίωση Διαλυμάτων
 • Σχηματισμός ιζημάτων
 • Ιδιότητες μετάλλων και αμετάλλων στοιχείων
 • Προσδιοριαμός pH-Ρυθμιστικά διαλύματα
 • Οξυμετρία-Αλκαλιμετρία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Παραδόσεις και εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Τ.Π.Ε. (power point) στη Διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας, επικοινωνία και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass https://eclass.upatras.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Παραδόσεις (3 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 εβδομάδες) 39
Εργαστήριο (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 8 εβδομάδες) 16
Συγγραφή αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων 8
Ώρες μελέτης και προετοιμασία για τις εργαστηριακές ασκήσεις και την τελική εξέταση – συμμετοχή στην τελική εξέταση 62
Σύνολο Μαθήματος(5 Χ 25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Εργαστηριακή Εργασία, (Μέσος όρος βαθμολογίας ατομικών αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων) (Α)
 • Γραπτή τελική εξέταση (Β)
 • Κάθε περίπτωση βαθμολογείται σε κλίμακα 0-10
 • Τελικός βαθμός (ΤΒ): ΤΒ= 0,3Α+0,7Β
 • Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5 (Κλίμακα βαθμολογίας: 0-10)
 • Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα .

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


 • D. D. Ebbing, S. D. Gammon, 2011. Γενική Χημεία, Εκδόσεις Τραυλός
 • D. A. Skoog, F. James Holler, T. A. Nieman, 2010. Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης, Εκδόσεις Κωσταράκη
 • Σ. Λιοδάκης, 2001. Αναλυτική Χημεία, Εκδόσεις Παπασωτηρίου
 • Κ. Ξένος, 2006. Αναλυτική Χημεία, Μακεδονικές Εκδόσεις
Συναφείς επιστημονικές πηγές και περιοδικά: