ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (AGR_102)


ΓΕΝΙΚΑ


ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: AGR_102

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Παραδόσεις
3
Εργαστήρια
2
ΣΥΝΟΛΟ
5
5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 • Όχι

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο φοιτητής, στο τέλος αυτού του μαθήματος, είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει για την προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών
 • κατανοεί την αλληλεπίδραση των οργανισμών με το περιβάλλον
 • γνωρίζει βασικές δομές και λειτουργίες των οργανισμών
 • γνωρίζει βασικές εργαστηριακές τεχνικές βιολογίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Ικανότητα κατανόησης α) των βασικών κανόνων που διέπουν το φαινόμενο της ζωής β) των αρχών δομής και λειτουργίας του κυττάρου.
 • Ικανότητα να αξιοποιεί αυτή τη γνώση σε πιο ειδικά γνωστικά αντικείμενα της βιολογίας.
 • Δεξιότητες μελέτης και εύρεσης πληροφοριών από συγγράμματα και διαδικτυακές πηγές.
 • Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους πάνω σε προβλήματα γενικής βιολογίας.

Γενικότερα, με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες :

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Θεωρητικό Μέρος
 • Εισαγωγή στην επιστήμη της Βιολογίας.
 • Η χημεία της ζωής.
 • Τα μεγάλα βιολογικά μόρια.
 • Το κύτταρο: θεμελιώδης μονάδα της ζωής.
 • Σύγκριση φυτικού και ζωικού κυττάρου.
 • Η ενέργεια και οι ζωντανοί οργανισμοί.
 • Η κυτταρική διαίρεση.
 • Χρωμοσώματα και κληρονομικότητα.
 • Η εξέλιξη των οργανισμών.
 • Οι μικροοργανισμοί.
 • Οι μύκητες και τα φυτά.
 • Τα ζώα.
 • Εισαγωγή στην Οικολογία.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 • Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργαστηριακό χώρο.
 • Πειραματικά εργαλεία της βιολογίας.
 • Μικροσκοπία.
 • Φωτομετρία και φασματοφωτομετρία.
 • Κυτταρική κλασμάτωση.
 • Χρωματογραφία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Παραδόσεις και εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Τ.Π.Ε. (power point) στη Διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας, επικοινωνία και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass https://eclass.upatras.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Παραδόσεις (3 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 εβδομάδες) 39
Εργαστήριο (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 6 εβδομάδες) 12
Ώρες μελέτης του/της φοιτητή/τριας και προετοιμασία για τις προόδους και/ή την τελική εξέταση – συμμετοχή στις προόδους/τελική εξέταση 74
Σύνολο Μαθήματος(5 Χ 25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Προαιρετικά, δύο απαλλακτικές πρόοδοι, η πρώτη στο μέσον και η δεύτερη στο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση γίνεται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ερωτήσεις ανάπτυξης ή/και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και προφορική εξέταση καθώς και με ερωτήσεις που βασίζονται στις εργαστηριακές ασκήσεις. Για να συμμετέχει στη δεύτερη πρόοδο ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον το βαθμό 5 (κλίμακα 0-10) στην πρώτη πρόοδο. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο προόδων, εφόσον και στη δεύτερη πρόοδο ο/η φοιτητής/τρια εξασφαλίσει τουλάχιστον το βαθμό 5. Η βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 100% στον τελικό βαθμό του μαθήματος.
 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ερωτήσεις ανάπτυξης ή/και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και προφορική εξέταση καθώς και με ερωτήσεις που βασίζονται στις εργαστηριακές ασκήσεις (εκτός και αν o φοιτητής/τρια συμμετείχε επιτυχώς στις προόδους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οπότε ισχύουν τα παραπάνω). Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5. Η βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 100% στον τελικό βαθμό του μαθήματος.
 • Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα .

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


 • E. Simon, Βιολογία: βασικές έννοιες, Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, 2015.
 • N. A. Campbell et al., Βιολογία, Τόμος Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015.