ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (AGR_103)


ΓΕΝΙΚΑ


ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: AGR_103

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Παραδόσεις
2
Φροντιστήριο
2
ΣΥΝΟΛΟ
4
5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 • Όχι

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία» οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές έννοιες και εργαλεία της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής αναλύσεως. Η διδακτέα ύλη έχει αναφορά στη μακροοικονομική και στη μικροοικονομική ανάλυση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Με το πέρας του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια

 • θα είναι ικανός κριτικής παρουσίασης και ανάλυσης συζητήσεων παραδειγμάτων και από τη γεωργία, τον αγροτικό χώρο, τα τρόφιμα και το περιβάλλον, όπως προκύπτουν από την καθημερινή εμπειρία και τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία.
 • Δυνατότητα αντίληψης στις νέες μακροοικονομικές καταστάσεις που διαμορφώνονται στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία
 • Εξορθολογισμένη και μακροοικονομικά δυνατότητα λήψης αποφάσεων.

Γενικότερα, με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


 • Βασικές μακροοικονομικές έννοιες.
 • Προϊόν και συνολική ζήτηση.
 • Προσδιορισμός του εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.
 • Δημοσιονομική πολιτική.
 • Χρήμα, τράπεζες και νομισματική πολιτική.
 • Πληθωρισμός, ανεργία και οικονομικές διακυμάνσεις.
 • Διεθνές εμπόριο, διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική. Συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών και ανταγωνιστικότητα. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.
 • Απόλυτο πλεονέκτημα-Συγκριτικό πλεονέκτημα
 • Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας.
 • Στοιχεία της ευρωπαϊκής ‘’ολοκλήρωσης’’.
 • Η ενιαία αγορά. Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όργανο άσκησης νομισματικής πολιτικής. Η άσκηση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ζώνη κοινού νομίσματος.
 • Η Κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.
 • Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού, πρωτογενές αποτέλεσμα και βιωσιμότητα δημοσίου χρέους.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Τ.Π.Ε. (power point) στη Διδασκαλία
 • Μελέτη περίπτωσης (στο φροντιστήριο)
 • Εργασίες
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας, επικοινωνία και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass https://eclass.upatras.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 εβδομάδες) 26
Φροντιστήριο (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως ×13εβδομάδες), με συγγραφή ατομικών reports 26
Τελική εξέταση (3 ώρες επαφής) 3
Ώρες μελέτης, συγγραφής projects και προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις 70
Σύνολο Μαθήματος(5 Χ 25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Παρακολούθηση μαθημάτων – Συμμετοχή στην αίθουσα
 • Τελική γραπτή εξέταση εφ όλης της ύλης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού- λάθους, καθώς και σύντομης ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθεί για την συνολική αξιολόγηση των φοιτητών σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των φροντιστηριακών εργασιών.
 • Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5
 • Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα .

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


 • Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ., Μπένος Θ., Τσεκούρας Γ., Χατζηπροκοπίου Μ., Χρήστου Γ. 2007. Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. Εκδότης ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΣΤ. ΜΠΕΝΟΥ.
 • Mankiw and Taylor. 2011. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Εκδότης Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.