ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ (AGR_105)


ΓΕΝΙΚΑ


ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: AGR_105

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Παραδόσεις
2
Φροντιστήριο
1
Εργαστήριο
2
ΣΥΝΟΛΟ
5
5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Υποχρεωτικό
 • Υπόβαθρου
 • Γενικών Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Ελληνικά
 • Μπορεί όμως να γίνει η διδασκαλία και στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 • Ναι

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αποσκοπεί:

 • Στην κατανόηση της θέσης των διαφόρων ζωικών οργανισμών στο Ζωικό Βασίλειο και του ρόλου αυτών στο περιβάλλον και τη γεωπονία ειδικότερα
 • Στην εξοικείωση με τη συστηματική κατάταξη των ζωικών οργανισμών.
 • Στην κτήση βασικών γνώσεων επί της οργάνωσης, μορφολογίας, λειτουργίας και ποικιλότητας των ζωικών οργανισμών και ειδικότερα των εντόμων, νηματωδών, ακάρεων, τρωκτικών και γαστερόποδων.
 • Στην εξοικείωση με τη συμπτωματολογία των προσβολών από έντομα, νηματώδεις, ακάρεα, τρωκτικά και γαστερόποδα σε καλλιεργούμενα φυτά, αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα ή/και παραγωγικά ζώα.
 • Στην κτήση δεξιοτήτων διαχείρισης των ζωικών οργανισμών με σκοπό τη μείωση της ζημιογόνου και αύξηση της ωφελίμου δράσης αυτών στη γεωπονία και το περιβάλλον γενικότερα
 • Στην εξοικείωση με βασικές εργαστηριακές τεχνικές ζωολογίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Γενικότερα, με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Θεωρία
 • Κλάδοι της ζωολογίας, ιδιαίτερη σημασία της γεωργικής – εφαρμοσμένης ζωολογίας.
 • Ιδιαιτερότητες του ζωικού κυττάρου, μορφή, οργάνωση και λειτουργία ζωικών οργανισμών.
 • Η ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών. Πανίδα φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Συστηματική ζωολογία, ζωολογική ονοματολογία, ταξινόμηση, φυλογένεση, καταγωγή και εξέλιξη των ζωικών οργανισμών. Τα κυριότερα φύλα ζωικών οργανισμών γεωργικής σημασίας.
 • Φύλο Arthropoda.
 • Κλάση Insecta: στοιχεία εξωτερικής μορφολογίας, στοιχεία ανατομίας, έκδυση και μεταμόρφωση, προετοιμασία εντομολογικών συλλογών
 • Κλάση Arachnida. Υποκλάση Acari (γεωργικής σημασίας).
 • Κλάση Chilopoda, Κλάση Diplopoda.
 • Φύλο Nematoda.
 • Φύλο Annelida.
 • Φύλο Mollusca, Κλάση Gastropoda.
 • Φύλο Chordata, Τάξη Rodentia (Mammalia).
 • Αρχές διαχείρισης νηματωδών σκωλήκων, κρικκωτών σκωλήκων, εντόμων, ακάρεων, τρωκτικών, γαστερόποδων.
Εργαστηριακές ασκήσεις:
 • Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργαστηριακό χώρο.
 • Στερεοσκοπία.
 • Μορφολογία και αναγνώριση διάφορων ζωικών οργανισμών.
 • Μορφολογία διαφόρων εξαρτημάτων του σώματος εντόμων, ακάρεων και νηματωδών
 • Αναγνώριση των τελείων ατόμων και ατελών σταδίων των τάξεων και των κυριότερων οικογενειών ζωικών οργανισμών γεωργικής σημασίας
 • Αναγνώριση των κύριων κατηγοριών συμπτωμάτων/προσβολών από έντομα, ακάρεα, νηματώδεις σε καλλιεργούμενα φυτά, αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και παραγωγικά ζώα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Παραδόσεις, φροντιστήρια και εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Τ.Π.Ε. (power point) στη Διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας, επικοινωνία και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass https://eclass.upatras.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 εβδομάδες) 26
Φροντιστήριο (1 ώρα επαφής εβδομαδιαίως ×13εβδομάδες), με συγγραφή ατομικών reports 13
Εργαστήριο (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 6 εβδομάδες) 12
Ώρες μελέτης του/της φοιτητή/τριας και προετοιμασία για τις προόδους και/ή την τελική εξέταση – συμμετοχή σε προόδους και / ή εξετάσεις 74
Σύνολο Μαθήματος(5 Χ 25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Προαιρετικά, δύο απαλλακτικές πρόοδοι, η πρώτη στο μέσον και η δεύτερη στο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση γίνεται με ερωτήσεις ανάπτυξης ή/και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και με ερωτήσεις που βασίζονται στις εργαστηριακές ασκήσεις. Για να συμμετέχει στη δεύτερη πρόοδο ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το βαθμό 5 (κλίμακα 0-10) στην πρώτη πρόοδο. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο προόδων, εφόσον και στη δεύτερη πρόοδο ο/η φοιτητής/τρια εξασφαλίσει τουλάχιστον το βαθμό 5. Η βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 100% στον τελικό βαθμό του μαθήματος.
 • Γραπτή εξέταση, με ερωτήσεις ανάπτυξης ή/και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και με ερωτήσεις που βασίζονται στις εργαστηριακές ασκήσεις, εκτός και αν o φοιτητής/τρια συμμετείχε στις προόδους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οπότε ισχύουν τα παραπάνω. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5. Η βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 100% στον τελικό βαθμό του μαθήματος.
 • Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα και για τους ξενόγλωσους φοιτητές (π.χ. ERASMUS φοιτητές) στην Αγγλική γλώσσα).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


 • Dorit, R.L., Walker, R. D., Barnes, 1991. Saunders college publishing p.p. 1099
 • Gullan, P. J. and P. S. Cranston 2014. The Insects: An Outline of Entomology, 5th Edition.
 • Hickman, JR. C., L. S. Roberts, A. Larson, 1996. Integrated principles of Zoology. Wm. C. Brown Publishers p.p. 901
 • Jabde, P.V. 2005. Text Book of Applied Zoology. Discovery Publishing House New Delhi-110002. p.p. 502.
 • Miller, S. A. AND J. P. Harley, 1992. Zoology. Wm. C. Brown Publishers p.p.664.