ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (AGR_201)


ΓΕΝΙΚΑ


ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: AGR_201

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Παραδόσεις
3
Εργαστήρια
2
ΣΥΝΟΛΟ
5
5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Υπόβαθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 • Όχι

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, είναι σε θέση να:

 • κατανοεί τους χημικούς τύπους και την ονοματολογία των οργανικών χημικών ενώσεων
 • γνωρίζει τις κύριες τάξεις των οργανικών ενώσεων και τις βασικές τους αντιδράσεις
 • εξηγεί τη δομή, τη σταθερότητα και τη δραστικότητα των αρωματικών ενώσεων χρησιμοποιώντας τη θεωρία του συντονισμού
 • γνωρίζει τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές της Οργανικής Χημείας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες (γενικές ικανότητες):

 • Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση εννοιών και εφαρμογών που σχετίζονται με την Οργανική Χημεία
 • Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους σε προβλήματα χημικής ή διεπιστημονικής φύσης.

Γενικότερα, με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες (από την παραπάνω λίστα):

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Θεωρητικό μέρος
 • Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία και τις Οργανικές Ενώσεις
 • Ταξινόμηση και Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων
 • Υβριδισμός στις Οργανικές Ενώσεις
 • Ισομέρεια και Στερεοχημεία
 • Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων
 • Αλειφατικοί Υδρογονάνθρακες
 • Αλκυλαλογονίδια
 • Αλκοόλες
 • Αλδεϋδες, Κετόνες και παράγωγα των καρβονυλικών ενώσεων
 • Καρβοξυλικά Οξέα και παράγωγα
 • Ισοπρενοειδείς ενώσεις
 • Συντονισμός-Συζυγιακό φαινόμενο
 • Αρωματικές ενώσεις και παράγωγα
Εργαστηριακό μέρος
 • Εισαγωγή στο Εργαστήριο-Κανόνες ασφάλειας και υγιεινής
 • Ανακρυστάλλωση, Σημείο τήξης
 • Αντιδράσεις υδρογονανθράκων
 • Αντιδράσεις αλκοολών
 • Ανίχνευση καρβονυλικών ομάδων
 • Ανίχνευση και ιδιότητες αμινοξέων
 • Ιδιότητες μονο-και δισακχαριτών
 • Προσδιορισμός pI της γλυκίνης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Παραδόσεις και εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Τ.Π.Ε. (power point) στη Διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας, επικοινωνία και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass https://eclass.upatras.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Παραδόσεις (3 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 εβδομάδες) 39
Εργαστήριο (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως × 8 εβδομάδες) 16
Συγγραφή σύντομων αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων 8
‘Ώρες μελέτης και προετοιμασία για τις εργαστηριακές ασκήσεις και την τελική εξέταση – συμμετοχή στην τελική εξέταση 62
Σύνολο Μαθήματος(5 Χ 25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Εργαστηριακή Εργασία, (Μέσος όρος βαθμολογίας ατομικών αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων) (Α)
 • Γραπτή τελική εξέταση (Β)
 • Κάθε περίπτωση βαθμολογείται σε κλίμακα 0-10
 • Τελικός βαθμός (ΤΒ): ΤΒ= 0,3Α+0,7Β
 • Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5 (Κλίμακα βαθμολογίας: 0-10)
 • Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


 • J. McMurry, 2017, Οργανική Χημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • Νικόλαος Ανδρικόπουλος, 2019, Συνοπτική Γενική & Ειδική Οργανική Χημεία
 • Μαυρομούστακος Θωμάς, Τσέλιος Θεόδωρος, Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, 2014, Θεμελιώδεις Αρχές Οργανικής Χημείας, Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
 • Carret/Denniston/Topping, 2000, Αρχές και Εφαρμογές της Ανοργάνου , Οργανικής και Βιολογικής Χημείας, Εκδόσεις BROKEN HILL
Συναφείς επιστημονικές πηγές και περιοδικά: