ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ (AGR_202)


ΓΕΝΙΚΑ


ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: AGR_202

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Παραδόσεις
3
Εργαστήρια
2
ΣΥΝΟΛΟ
5
5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά για φοιτητές Erasmus.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 • Ναι

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει την ανατομία και τη δομή όλων των φυτικών μερών και οργάνων του φυτού
 • να κατανοεί το πώς η δομή αυτή εξυπηρετεί όλες τις λειτουργίες που επιτελούνται στο πλαίσιο του φυτικού οργανισμού
 • να μπορεί να αξιοποιήσει την βασική γνώση μορφολογίας και ανατομίας και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα της γεωπονίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Βασικήκαι εξειδικευμένη γνώση του φυσικού κόσμου
 • Αυτόνομηεργασία
 • Ομαδικήεργασία
 • Εργασίασε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγήνέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Φυτικό κύτταρο:
 • Βασικά στοιχεία της δομής του φυτικού κυττάρου.
 • Υποκυτταρικά οργανίδια φυτικού κυττάρου
 • Κατηγορίες φυτικών κυττάρων: Παρέγχυμα. Κολλέγχυμα. Σκληρέγχυμα.
Φυτικοί ιστοί:
 • Κατηγορίες ιστών του φυτικού σώματος.
 • Φυτική επιδερμίδα – εξαρτήματα.
 • Αγωγοί ιστοί: ξύλωμα
 • Αγωγοί ιστοί: φλοίωμα.
 • Εκκριτικά κύταρα και ιστοί.
Οργάνωση του φυτικού σώματος:
 • Ο βλαστός: πρωτογενής και δευτερογενής δομή και ανάπτυξη.
 • Η ρίζα: πρωτογενής και δευτερογενής δομή και ανάπτυξη.
 • Το φύλλο: πρωτογενής και δευτερογενής δομή και ανάπτυξη.
 • Το άνθος: μορφολογία και δομή του άνθους.
 • Αναπαραγωγή των φυτών, καρποί, σπέρματα.
Περιγραφή εργαστηριακών ασκήσεων:
 • Οργανογραφία φυτού: ρίζα, βλαστός, φύλλα, άνθη, καρποί.
 • Το φυτικό κύτταρο: πυρήνας, πλαστίδια, νεκρά κυτταρικά έγκλειστα.
 • Επιδερμίδα: νεφροειδή και αλτηροειδή στομάτια.
 • Ιστοί: Περίδερμα, Παρεγχυματικός, στηρικτικός, αγωγός ιστός.
 • Ανατομία: βλαστού, φύλλου, ρίζας.
 • Άνθη-ταξιανθίες. Κατηγορίες καρπών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Παραδόσεις και εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Τ.Π.Ε. (power point) στη Διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας, επικοινωνία και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass https://eclass.upatras.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Παραδόσεις (3 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 εβδομάδες) 39
Εργαστήριο (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 6 εβδομάδες) 12
Συγγραφή σύντομων αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων, πρόοδοι 14
‘Τελική εξέταση (2 ώρες επαφής) 2
Ώρες μελέτης του/της φοιτητή/τριας και προετοιμασία για τις προόδους και/ή την τελική εξέταση 58
Σύνολο Μαθήματος(5 Χ 25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται και αναλύονται στους φοιτητές κατά την έναρξη του εξαμήνου.
 • Γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (60%).
 • Τελική εξέταση εργαστηριακών ασκήσεων(40%) .
 • Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5 (Κλίμακα βαθμολογίας: 0-10)
 • Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα ή Αγγλικά.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


 • Καράταγλης Στ., Κωνσταντίνου Μ. (2005). Βοτανική, Μορφολογία – Ανατομία. Εκδόσεις Χάρις
 • Τσέκος Ι., Ηλίας Η. (2007). Μορφολογία και Ανατομία Φυτών. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.
 • Ψαράς Γ. (2002). Άτλας Ανατομίας Φυτών. Εκδόσεις Σταμούλη