ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (AGR_205)


ΓΕΝΙΚΑ


ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: AGR_205

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις
2
Φροντιστήριο
2
ΣΥΝΟΛΟ
4
5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Γενικών Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 • Όχι

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές έννοιες που έχουν σχέση με την Γεωργική Οικονομία και τα επί μέρους χαρακτηριστικά της, ώστε να διαμορφώνονται ανάλογα, ορθολογικοί στόχοι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες

 • Θα είναι ικανοί κριτικής παρουσίασης και ανάλυσης συζητήσεων παραδειγμάτων και από τη γεωργία, τον αγροτικό χώρο, τα τρόφιμα και το περιβάλλον, όπως προκύπτουν από την καθημερινή εμπειρία και τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία.
 • Θα έχουν δυνατότητα αντίληψης στις νέες μακροοικονομικές καταστάσεις που διαμορφώνονται στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία
 • Θα έχουν δυνατότητα μακροοικονομικώς εξορθολογισμένης λήψης αποφάσεων.

Γενικότερα, με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


 • Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα.
 • Η συμβολή της γεωργίας στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης.
 • Η Διαφορική συσσώρευση του κεφάλαιου στην γεωργία
 • Ο ρόλος και οι τρόποι της μεταφοράς υπεραξίας από την γεωργία στον βιομηχανικό τομέα.
 • Τα χαρακτηριστικά της ζήτησης και προσφοράς αγροτικών προϊόντων (προσφορά, ζήτηση, αστάθεια τιμών).
 • Το ‘’Αγροτικό Ζήτημα’’ (έννοια και εξέλιξή του).
 • Τύποι γεωργικών μοντέλων.
 • Έννοια και τύποι Αγροτικής Πολιτικής.
 • Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): πολιτική εγγύησης τιμών και διαρθρωτική πολιτική.
 • Ανταγωνισμός, συντονισμός και ισορροπία.
 • Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους.
 • Γεωπρόσοδος Ι & ΙΙ, Απόλυτη Γεωπρόσοδος
 • Ένταξη της Γεωργίας στις συμφωνίες του Π.Ο.Ε (πρώην G.A.T.T.).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Παραδόσεις και φροντιστήρια πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Τ.Π.Ε. (power point) στη Διδασκαλία
 • Μελέτη περίπτωσης (στο φροντιστήριο)
 • Εργασίες
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας, επικοινωνία και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass https://eclass.upatras.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 εβδομάδες) 26
φροντιστήριο (2 ώρες επαφής εβδομαδιαίως ×13εβδομάδες), με συγγραφή ατομικών reports 26
Τελική εξέταση (3 ώρες επαφής) 3
‘Ώρες μελέτης, συγγραφής projects και προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις 70
Σύνολο Μαθήματος(5 Χ 25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Παρακολούθηση μαθημάτων – Συμμετοχή στην αίθουσα
 • Τελική γραπτή εξέταση εφ’ όλης της ύλης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού- λάθους, καθώς και σύντομης ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθεί για την συνολική αξιολόγηση των φοιτητών σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των φροντιστηριακών εργασιών. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5
 • Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


 • Ε. Παπαναγιώτου. 2010. Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων. Εκδόσεις Τσαχουρίδης – ΓΡΑΦΗΜΑ.