Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022 Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Άρθρο 2, παρ. 1 τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.


Πρώην Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2024 –2025


Μεταβατικές Διατάξεις


Το παρόν πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) ισχύει για τους φοιτητές του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2019-20 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4610/07-05-2019 (Άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο ββ).


Το πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 δεν έχει υποστεί αλλαγές.


1ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_100
Γενική Και Ανόργανη Χημεία
3
0
2
4
1,5
5
BAE_110
Μαθηματικά Ι
3
2
0
5
2,0
5
BAE_120
Φυσική Ι
3
2
4
1,50
5
BAE_130
Εισαγωγή Στην Επιστήμη Βιοσυστημάτων
3
2
0
5
2,0
5
BAE_150
Γενική Βιολογία
3
0
2
4
1,5
5
ΒΑΕ 160
Μορφολογία Και Ανατομία  Φυτών
3
0
2
4
1,5
5
Σύνολο
30 ΩΕ
18
4
8
26
10
30

2ο Εξάμηνο  

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_200
Γενική Γεωργία
3
0
2
4
1,5
5
BAE_210
Μαθηματικά II
3
2
0
5
2,0
5
BAE_220
Οργανική Χημεία
3
0
2
4
1,5
5
BAE_230
Βασικές Αρχές Πληροφορικής και  Προγραμματισμού
2
0
3
4
1,5
5
BAE_240
Εισαγωγή Στην Επιστήμη της Γεωργικής Μηχανικής
3
2
0
5
2,0
5
BAE_250
Γενική Δενδροκομία
3
0
2
4
1,5
5
Σύνολο
30 ΩΕ
17
4
9
26
10,0
30

3ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_300
Μικροβιολογία
3
0
2
4
1,5
5
BAE_310
Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ
2
0
3
4
1,5
5
BAE_320
Στατιστική
3
2
0
5
2,0
5
BAE_330
Τοπογραφία  – Διάβρωση – Συντήρηση Εδαφών
3
2
0
5
2,0
5
BAE_350
Βιοχημεία
3
0
2
4
1,5
5
ΒΑΕ_360
Φυσική II
3
0
2
4
1,5
5
Σύνολο
30 ΩΕ
17
4
9
26
10
30

4ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_400
Υπολογιστικά Συστήματα Προσομοίωσης Βιοσυστημάτων
3
0
2
4
1,5
5
BAE_410
Αγγλικά για Επιστημονική Συγγραφή
3
2
0
5
2,0
5
BAE_420
Εδαφολογία
3
0
2
4
1,5
5
BAE_440
Αντοχή Υλικών
3
2
0
5
2,0
5
BAE_450
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
3
0
2
4
1,5
5
BAE_460
Γενετική
3
2
0
5
2,0
5
Σύνολο
30 ΩΕ
18
6
6
27
10,5
30

5ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_500
Συστήματα Άντλησης
3
2
0
5
2,0
5
BAE_510
Φυτοπαθολογία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_520
Φυσικοχημεία
3
0
2
4
1,5
5
BAE_530
Ζωοτεχνία
3
0
2
4
1,5
5
BAE_540
Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρικές Μηχανές
3
2
0
5
2,0
5
BAE_550
Φυσική Εδάφους και Αρδεύσεις
3
0
2
4
1,5
5
Σύνολο
30 ΩΕ
18
6
6
27
10,5
30

6ο Εξάμηνο  

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_600
Λαχανοκομία
3
0
2
4
1,5
5
BAE_610
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμικής
3
2
0
5
2,0
5
BAE_620
Φαινόμενα Μεταφοράς
3
2
0
5
2,0
5
BAE_630
Στοιχεία Μηχανών και Μηχανισμών
3
2
0
5
2,0
5
BAE_640
Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία
3
0
2
4
1,5
5
BAE_650
Γεωργική Φαρμακολογία
3
2
0
5
2,0
5
Σύνολο
30 ΩΕ
18
8
4
28
11,0
30

7ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_700
BAE_700 Γονιμότητα Εδάφους – Λιπασματολογία
3
0
2
4
1,5
5
BAE_710
Περιβαλλοντική Υδραυλική – Υδρολολογία – Ποιότητα Νερών
3
0
2
4
1,5
5
BAE_720
Γεωργικά Κτήρια και Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις
3
2
0
5
2,0
5
BAE_730
Ποιοτικός Έλεγχος – Τυποποίηση και Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων
3
2
0
5
2,0
5
Σύνολο
20 ΩΕ
12
4
4
18
7,0
20

Μαθήματα επιλογής 7ου  Εξαμήνου (επιλέγετε 2 μαθήματα από τα παρακάτω)

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_701
Εφαρμογές Των  Γεωγραφικών  Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γεωργία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_702
Γεωργικές Βιομηχανίες
3
2
0
5
2,0
5
BAE_703
Σχεδιασμούς Μεταλλικών  Κατασκευών
3
2
0
5
2,0
5
BAE_704
Αειφορική  Γεωργία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_705
Συστήματα Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας
3
2
0
5
2,0
5
BAE_706
σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών  Μονάδων
3
2
0
5
2,0
5
BAE_707
Τεχνολογίες Άρδευσης Και Στράγγισης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
3
2
0
5
2,0
5
BAE_708
Συστήματα Μετρήσεων και Αισθητήρων στη Γεωργία
3
2
0
5
2,0
5
ΒΑΕ_140
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
3
2
0
5
2,0
5
Σύνολο
10 ΩΕ
6
4
0
10
4,0
10

8ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
ΒΑΕ_800
Γεωργική Βιοτεχνολογία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_810
Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας στην Γεωργία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_820
Ελκυστήρες – Γεωργικά Μηχανήματα
3
2
0
5
2,0
5
ΒΑΕ_830
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
3
0
2
4
1,5
5
Σύνολο
20 ΩΕ
12
6
2
19
7,5
20

Μαθήματα επιλογής 8ου  Εξαμήνου (επιλέγετε 2 μαθήματα από τα παρακάτω)

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_801
Αρχιτεκτονική Τοπίου
3
2
0
5
2,0
5
BAE_802
Ηλεκτρονική – Μικροεπεξεργαστές και Συστήματα Ελέγχου στην Γεωργία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_803
Γεωργική Μηχανολογία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_804
Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας στη Γεωργία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_805
Έλεγχος Περιβάλλοντος Αγροτικών Εγκαταστάσεων
3
2
0
5
2,0
5
BAE_806
Ειδική Φυτοπαθολογία
3
2
0
5
2
5
BAE_807
Μοριακή Ενζυμολογία
3
2
0
5
2
5
BAE_808
Αυτόματος Έλεγχος Γεωργικών  Διεργασιών και Μηχανήματων
3
2
0
5
2,0
5
BAE_809
Κομποστοποίηση και Οργανική Ύλη του Εδάφους
3
0
2
4
1,5
5
BAE_811
Νανοϋλικα – Νανοβιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωργία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_1001
Πρακτική Άσκηση
5
2,0
5
Σύνολο  
10 ΩΕ
6
2 ή 4
0 ή 2
9 ή 10
3,5 ή 4,0
10

9ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_910
Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Γεωργία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_920
Γεωργία Ακριβείας – Ευφυής Γεωργία
3
2
0
5
2,0
5
ΒΑΕ_930
Βαε_930 Ασφάλεια Διεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία
3
2
0
5
2,0
5
Σύνολο  
15 ΩΕ
9
6
0
15
6,0
15

Μαθήματα επιλογής 9ου  Εξαμήνου (επιλέγετε 3 μαθήματα από τα παρακάτω)

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_901
Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
3
2
0
5
2,0
5
BAE_902
Σχεδιασμός Γεωργικών  Μηχανημάτων
3
2
0
5
2,0
5
BAE_903
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
3
2
0
5
2,0
5
BAE_904
Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Αρδευτικά Δίκτυα
3
2
0
5
2,0
5
BAE_905
Υδροπονικές και Αεροπονικές Εγκαταστάσεις
3
2
0
5
2,0
5
BAE_906
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
3
2
0
5
2,0
5
BAE_907
Γεωργική Εφοδιαστική Αλυσίδα
3
2
0
5
2,0
5
BAE_908
Αρχές Γενετικής Βελτίωσης
3
2
0
5
2,0
5
BAE_909
Χαρτογράφηση και Τεχνική Σύνταξης Εδαφολογικής Μελέτης
3
2
0
5
2,0
5
ΒΑΕ_911
Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών
3
2
0
5
2,0
5
Σύνολο  
15 ΩΕ
9
6
0
15
6,0
15

10ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
BAE_1010
Διπλωματική Εργασία Ι
5
2
5
BAE_1020
Διπλωματική Εργασία ΙΙ
5
2
5
BAE_1030
Διπλωματική Εργασία ΙΙ
5
2
5
BAE_1040
Διπλωματική Εργασία ΙV
5
2
5
BAE_1050
Διπλωματική Εργασία V
5
2
5
BAE_1060
Διπλωματική Εργασία VΙ
5
2
5
Σύνολο
30
12,0
30

Αλλαγές που έγιναν στο Πρόγραμμα Σπουδών από το 2019 έως το 2024


Κατάργηση του μαθήματος Διπλωματική εργασία ΒΑΕ1000

Στο  Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 έχουν γίνει εισαγωγή των μαθημάτων ΒΑΕ 1010, Διπλωματική Εργασία Ι, ΒΑΕ 1020, Διπλωματική Εργασία ΙΙ, ΒΑΕ 1030, Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ, ΒΑΕ 1040, Διπλωματική Εργασία IV, ΒΑΕ 1050, Διπλωματική Εργασία V, ΒΑΕ 1060, Διπλωματική Εργασία VΙ.


Οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΒΑΕ_140 «Αγροτική Οικονομία και Πολιτική» του παλαιού Προγράμματος Σπουδών δεν μπορούν να επιλέξουν το ίδιο μάθημα επιλογής ΒΑΕ_140 «Αγροτική Οικονομία και Πολιτική» του εβδόμου εξαμήνου του νέου Προγράμματος Σπουδών


Εισαγωγή τριών νέων υποχρεωτικών μαθημάτων

1) ΒΑΕ_830 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ μάθημα απολύτως απαραίτητο για τη σύγχρονη γεωργική μηχανική.

2) ΒΑΕ_800 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η βιοτεχνολογία διευρύνεται συνεχώς και γνώσεις σ΄ αυτό το  πεδίο είναι απαραίτητες σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα γεωργικής μηχανικής

3) ΒΑΕ_930 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα θέματα ασφάλειας στη σύγχρονη γεωργική μηχανική αποκτούν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα και οι γεωπόνοι του κλάδου αυτού πρέπει να εφοδιαστούν με τις σχετικές γνώσεις. Επίσης εκτιμάται ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να απασχοληθούν επαγγελματικά ως τεχνικοί ασφαλείας


Εισαγωγή δύο νέων μαθημάτων επιλογής

BAE_812 Κομποστοποίηση και Οργανική Ύλη του Εδάφους Η αξιοποίηση και διαχείριση των γεωργικών υπολειμμάτων είναι σημαντικό στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, της καθετοποίησης της παραγωγής και της μείωσης της ρύπανσης.

ΒΑΕ 911 Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών Η ανάπτυξη της πληροφορικής δίνει δυνατότητες για διεύρυνση των γνώσεων μέσω προσομοιώσεων και αυτό το μάθημα στηρίζεται σ΄αυτό

Το  μάθημα της Πρακτικής Άσκησης μεταφέρεται από το 9ο εξάμηνο (χειμερινό) στο 8ο εξάμηνο (εαρινό), ως μάθημα  ΒΑΕ_1001, για να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να την εκπονήσουν το καλοκαίρι


Μεταφορές μαθημάτων

Το μάθημα BAE_830 Γεωργικά Κτίρια και Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις μεταφέρεται στο 7ο εξάμηνο ως ΒΑΕ 740. Έτσι δίνει τη δυνατότητα της εισαγωγής άλλου σημαντικού υποχρεωτικού μαθήματος στη θέση του στο ΒΑΕ_860 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου μάθημα απολύτως απαραίτητο για τη σύγχρονη γεωργική μηχανική.

BAE_900 Χαρτογράφηση και Τεχνική Σύνταξης Εδαφολογικής Μελέτης  μεταφέρεται ως μάθημα επιλογής 909 για να μπει στη θέση του το μάθημα της Ασφάλειας Διεργασιών και Υγιεινής στην Εργασία (ΒΑΕ_930)


Διαγραφές μαθημάτων

Διαγράφεται το μάθημα BAE_720 Θερμικές – Ψυκτικές Μηχανές Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων γιατί η ύλη του καλύπτεται από αυτήν της Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (BAE_610).

Διαγράφεται το μάθημα BAE_840 Μοριακή Βιολογία Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος έχει καλυφθεί από προηγούμενα μαθήματα που ανήκουν στο πεδίο της βιολογίας


Αλλαγές μικρής έκτασης

Από το 2019 έως σήμερα γίνεται μια συστηματική ανάπτυξη των εργαστηριακών υποδομών του Τμήματος. Στα πλαίσια αυτά, φροντιστήρια μαθημάτων αντικαθίστανται βαθμιαία από εργαστηριακές ασκήσεις. Λαμβάνοντας υπόψιν τους διαθέσιμους υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Αντικατάσταση φροντιστηριακών ασκήσεων από εργαστήρια γίνεται στα παρακάτω μαθήματα:

  • (α) BAE_550 Φυσικής Εδάφους και Αρδεύσεις,
  • (β) BAE_640 Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία
  • (γ) BAE_700 Γονιμότητα Εδάφους – Λιπασματολογία και
  • (δ) BAE_710 Περιβαντολογική Υδραυλική – Υδρολογία – Ποιότητα Νερών

Επιπλέον το μάθημα επιλογής ΒΑΕ 709 παίρνει τον τίτλο ΒΑΕ 140 (που είχε ως υποχρεωτικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20) έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φοιτητές που το διδάχτηκαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε αυτό το 2019-20 δεν θα το επιλέξουν ξανά.


Επεξηγήσεις


Κωδικοί αριθμοί

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας κωδικός που αποτελείται από τρία γράμματα (ΒAE – BIOSYSTEMS & AGRICULTURAL ENGINEERING) και έναν τριψήφιο αριθμό, πλην της διπλωματικής εργασίας που είναι τετραψήφιος. Έχουν δηλαδή οι κωδικοί τη μορφή BAE_ΑΑΑ.

BAE: BIOSYSTEMS AGRICULTURAL ENGINEERING και το ΑΑΑ αντιστοιχεί σε τρία (ή τέσσερα) αριθμητικά ψηφία. Το πρώτο από αυτά αντιστοιχεί στο εξάμηνο. Τα επόμενα, είναι χαρακτηριστικά του μαθήματος. Εάν το τελευταίο ψηφίο είναι μηδέν το μάθημα είναι υποχρεωτικό. Εάν είναι μη μηδενικό, τότε πρόκειται για μάθημα επιλογής του αντίστοιχου εξαμήνου.

Για παράδειγμα, ο κωδικός BAE_708 σημαίνει:

BAE: BIOSYSTEMS & AGRICULTURAL ENGINEERING (ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ &ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ)

  • Ο αριθμός 7: Έβδομο Εξάμηνο
  • Τελευταίο ψηφίο 8 (μη μηδενικό) : Επιλογής

Μαθήματα που μεταφέρονται σε άλλα εξάμηνα διατηρούν τον αρχικό κωδικό τους. Επιπλέον η πρακτική άσκηση έχει δικό της κωδικό τον 1001

Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται μόνο σε ένα από τα δύο εξάμηνα, άρτια ή περιττά, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.


Ώρες επαφής

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω Παραδόσεων (Π), Φροντιστηρίων (Φ) και Εργαστηρίων (Ε), που καταχωρούνται στο πρόγραμμα σπουδών ως ώρες ανά εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός ωρών, όπως και ο αριθμός ωρών συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις, είναι γνωστός ως ώρες επαφής (ΩΕ).


Διδακτικές Ώρες

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω Παραδόσεων (Π), Φροντιστηρίων (Φ) και Εργαστηρίων (Ε), που καταχωρούνται στο πρόγραμμα σπουδών ως ώρες ανά εβδομάδα.


Διδακτικές μονάδες

Σύμφωνα με το άρθρ. 24, παρ. 3 του Ν. 1268/82, 1 διδακτική μονάδα (ΔΜ) αντιστοιχεί σε 1 ώρα παράδοσης ή 1 ώρα φροντιστηρίου ή 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ένα εξάμηνο.


Πιστωτικές μονάδες (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μονάδων – ECTS – European Credit Transfer System)

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 64 παρ. 3 του ν. 4957/2022), η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε δύο εξάμηνα, έκαστο 13 εβδομάδων κατ’ ελάχιστον και οι εξετάσεις σε δύο περιόδους των 3 εβδομάδων εκάστη και μία περίοδο επαναληπτικών εξετάσεων των 4 εβδομάδων.  Συνεπώς, η συνολική ετήσια εκπαιδευτική διαδικασία διαρκεί 36 εβδομάδες.  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ5/89656/Β3/13.8.2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1466/13.08.2007 τ. Β) 36-40 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας (συμπεριλαμβάνονται φροντιστήρια και εργαστήρια), προετοιμασίας και εξετάσεων αποτιμώνται σε 1.500-1.800 ώρες εργασίας (συνολικός φόρτος εργασίας ενός φοιτητή) και αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα του συγκεκριμένου ΠΠΣ, οι 36 πλήρεις εβδομάδες εργασίας αντιστοιχούν σε περίπου 1.500 ώρες απασχόλησης / εργασίας και συνεπώς 1 ECTS ισοδυναμεί με 25 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας. Επομένως, σε ένα μάθημα π.χ. των 5 ECTS αντιστοιχεί συνολικός φόρτος εργασίας 125 ωρών. Μάθημα με 5 εβδομαδιαίες ΔΩ αντιστοιχεί σε 65 συνολικές εξαμηνιαίες ΔΩ (13×5 = 65). Επομένως απαιτούνται 60 επιπρόσθετες ώρες εργασίας μέσω άλλων δραστηριοτήτων, π.χ. επίλυση ασκήσεων, ετοιμασία εργαστηριακών φυλλαδίων όπου αυτό ισχύει, προετοιμασία και συμμετοχή σε προόδους ή/και εξετάσεις κ.τ.λ.


Απόκτηση πτυχίου

Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς (βαθμός ≥5) σε όλα τα μαθήματα, κορμού  και επιλογής τα οποία  προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών με συνολικό αριθμό ECTS=300.  Ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Β3/2166/87 (ΦΕΚ 308/87 τ.Β.), Β3/2457/88 (ΦΕΚ 802/ 2.11.1988 τ.Β) και Β3/2882/16.6.1989 (ΦΕΚ 507/27.6.1989 τ.Β) με τους ακόλουθους  υπολογισμούς:

Οι διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος καθορίζουν τον αντίστοιχο του μαθήματος συντελεστή βαρύτητας (Σημ.1). Ο συντελεστής βαρύτητας πολλαπλασιάζεται επί το βαθμό που πήρε ο φοιτητής στην εξέταση του αντίστοιχου μαθήματος και το άθροισμα των γινομένων αυτών διαιρείται στη συνέχεια δια του αθροίσματος όλων των συντελεστών βαρύτητας για να δώσει το βαθμό πτυχίου.


Σημείωση 1: O συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ) για τα μαθήματα με ΔΜ=1-2 είναι 1, με ΔΜ=3-4 είναι 1,5 και ΔΜ > 4 είναι 2.

Σημείωση 2: Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ), αντιστοιχεί σε παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων με συνολικό αριθμό ΔΜ=30 και συνολικό αριθμό ECTS=30. Ο συντελεστής βαρύτητάς της προκύπτει ίσος με 12.

Ο ελάχιστος χρόνος σπουδών είναι τα 10 εξάμηνα (5 έτη).