Ο/Η φοιτητής/τρια του πρώην Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής,πραγματοποιεί την Πτυχιακή-Διπλωματική του/της Εργασία κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου


Η Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία για το πρώην Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής είναι κατατμημένη σε 6 επιμέρους συνιστώσες των 5 πιστωτικών μονάδων στο 10ο εξάμηνο, οι οποίες όμως συντίθενται σε μία αδιάσπαστη ολότητα και παρέχουν τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Η εργασία αυτή είναι επιστημονική και μπορεί να είναι ερευνητική, περιλαμβάνοντας εκτέλεση πειραμάτων σε εργαστηριακούς ή υπαίθριους χώρους του ιδρύματος, ή ακόμα και σε χώρους άλλων φορέων ή μπορεί να είναι μία κατ’ εξαίρεση εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση υψηλού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος κατόπιν τεκμηρίωσης από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν την Πτυχιακή-Διπλωματική Εργασία εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Η εργασία πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη (ή συνεπίβλεψη) συγκεκριμένου μέλους (ή μελών) ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλου Πανεπιστημίου ή ερευνητή ερευνητικού Ινστιτούτου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Στην περίπτωση που η επίβλεψη ή/και η εκπόνησή της θα γίνεται εκτός του Τμήματος θα πρέπει να υπάρχει η ρητή συναίνεση του φορέα υποδοχής του φοιτητή/τριας κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας.


Η Συνέλευση του Τμήματος με την έναρξη κάθε εξαμήνου εγκρίνει τα θέματα εργασιών τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και καλεί με σχετική ανακοίνωση τους δικαιούχους φοιτητές να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην Γραμματεία το Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Εργασίας (Παράρτημα Ι).


Τα παραπάνω συμπληρωμένα Έντυπα διαβιβάζονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες καθηγητές οι οποίοι αποδέχονται ή όχι την ανάθεση του θέματος και προτείνουν τριμελή συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή.

Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών ή μέλη ΔΕΠ ή ερευνητών άλλων πανεπιστημίων η ερευνητικών ινστιτούτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Στην συνέχεια διαβιβάζονται προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος (Παράρτημα ΙΙ).


Εάν υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν βρει εργασία, η Συνέλευση του Τμήματος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει ποια μέλη ΔΕΠ θα επιβλέψουν την εκπόνηση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών συγκεκριμένων φοιτητών, έτσι ώστε όλοι οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις να μπορούν να την πραγματοποιήσουν μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών.


Όταν ο επιβλέπων καθηγητής θεωρήσει ότι η εργασία έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω επιτροπή εξετάζει τον φοιτητή και καταθέτει το βαθμό στη γραμματεία (Παράρτημα ΙΙΙ).


Η εξέταση της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας είναι προφορική, πραγματοποιείται εντός των εξεταστικών περιόδων και είναι ανοικτή στο κοινό. Ο φοιτητής οφείλει να καταθέσει την πτυχιακή του εργασία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή η οποία θα έχει διαμόρφωση και θα έχει γραφεί σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο που εμφανίζεται στο παράρτημα (Παράρτημα ΙV).


Κατά την εκπόνηση μιας πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας είναι δυνατόν, τόσο από την πλευρά του Επιβλέποντα όσο και από την πλευρά του/της φοιτητή/φοιτήτριας, να συντρέξουν διάφοροι λόγοι που αναγκάζουν τη διακοπή της.

Στην περίπτωση που η αίτηση διακοπής της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος εντός των δύο πρώτων μηνών από την ημερομηνία έναρξης, γίνεται αυτόματα δεκτή από την Συνέλευση του Τμήματος.

Στην περίπτωση που η αίτηση διακοπής της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται μετά την πάροδο του πρώτου διμήνου, απαιτείται πλέον της αίτησης και αιτιολόγηση για τους λόγους της διακοπής και ακολούθως έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος.


O κανονισμός μπορεί να επικαιροποιείται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό είναι στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας.


Επισυναπτόμενα: