Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική, εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις του νόμου 4957/2022 Άρθρο 76 παρ.3.


Ελάχιστος χρόνος σπουδών: 10 εξάμηνα (5 έτη για πλήρη φοίτηση κα 20 εξάμηνα (10 έτη) για μερική.


Οι φοιτητές/τριες που ακολουθούν μερική φοίτηση οφείλουν να συμπληρώσουν την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του εκάστοτε έτους πριν προχωρήσουν στις δηλώσεις μαθημάτων του επομένου έτους. Ως εκ τούτου,  στην αναλυττική περιγραφή των μαθημάτων δήλωσης, ως 1ο, 2ο, 3ο κ.λ.π. εξάμηνο νοείται το εξαμηνο του προγράμματος σπουδών και όχι το εξάμηνο το οποίο διανύει ο/η φοιτητής/τρια

Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή του κάθε εξαμήνου να δηλώσουν μαθήματα συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων 30. (Για μερική φοίτηση 15). Επίσης, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και δεν είχαν επιτυχή εξέταση, μέγιστου συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων 30. (Για μερική φοίτηση 15).

Τα μαθήματα των έξι (6) πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά (Υ) και κατανέμονται (και δηλώνονται) σε έξι (6) μαθήματα  ανά εξάμηνο. (Δηλώνονται  τρία ανά εξάμηνο για μερική φοίτηση).

Στο 7ο και 8ο Εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγει δύο (2) από τα Επιλογής (Ε). (Τρία συνολικά ανά εξάμηνο για μερική φοίτηση). Στο 9ο εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγει τρία μαθήματα επιλογής. (Τρία συνολικά για μερική φοίτηση).

Κατά τη διάρκεια του 10ο Εξαμήνου ο φοιτητής πραγματοποιεί  τη Διπλωματική του Εργασία.  Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν τη Διπλωματική Εργασία εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) 180 συνολικά Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η Διπλωματική Εργασία έχει έξι συνιστώσες με συνολικό αριθμό ΔΜ=30 και συνολικό αριθμό ECTS=30. Ο συντελεστής βαρύτητάς της προκύπτει ίσος με 12. Οι έξι συνιστώσες της διπλωματικής εργασίας συνθέτουν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο και ως τέτοιο εκπονείται και αξιολογείται.


Για πλήρη φοίτηση


Φοιτητές 1ου εξαμήνου
Από το 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου:30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ:30 ΠΜ


Φοιτητές 2ου εξαμήνου
Από το 2ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου:30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Φοιτητές 3ου εξαμήνου
Από το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 3ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ


Φοιτητές 4ου εξαμήνου
Από το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 4ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ


Φοιτητές 5ου εξαμήνου
Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 5ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου και 3ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ


Φοιτητές 6ου εξαμήνου
Από το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 6ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου και 4ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ


Φοιτητές 7ου εξαμήνου
Από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 7ου εξαμήνου: 20 ΠΜ
Μαθήματα  Επιλογής 7ου εξαμήνου: 10 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου,5ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ


Φοιτητές 8ου εξαμήνου
Από το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 8ου εξαμήνου: 20 ΠΜ
Μαθήματα  Επιλογής 8ου εξαμήνου: 10 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου, 4ου,6ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ


Φοιτητές 9ου εξαμήνου
Από το 9ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Πειραματική Πτυχιακή Εργασία 9ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9ου εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου,5ου και 7ου εξαμήνου 15 ΠΜ
και μαθήματα  Επιλογής7ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ


Φοιτητές 10ου εξαμήνου
Από το 10ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Πειραματική Πτυχιακή Εργασία 10ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 10ου εξαμήνου:
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου,4ου,6ου και 8ου εξαμήνου 15 ΠΜ
και μαθήματα  Επιλογής 8ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΜ


Για μερική φοίτηση


Κάθε εξάμηνο μερικής φοίτησης επαναλαμβάνεται δύο φορές.

Η κάθε δήλωση μερικής φοίτησης γίνεται ως εξής:


Φοιτητές 1ου εξαμήνου
Από το 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου: 15ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 15 ΠΜ


Φοιτητές 2ου εξαμήνου
Από το 2ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 15 ΠΜ


Φοιτητές 3ου εξαμήνου
Από το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 3ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Φοιτητές 4ου εξαμήνου
Από το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 4ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Φοιτητές 5ου εξαμήνου
Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 5ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου και 3ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Φοιτητές 6ου εξαμήνου
Από το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 6ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου και 4ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Φοιτητές 7ου εξαμήνου (πρώτη φορά δήλωσης)
Από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 7ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου,5ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30ΠΜ


Φοιτητές 7ου εξαμήνου (δεύτερη φορά δήλωσης)
Από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Μαθήματα  Επιλογής 7ου εξαμήνου: 5 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου,5ου εξαμήνου: 10 ΠΜ

Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου,5ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30ΠΜ


Φοιτητές 8ου εξαμήνου (πρώτη φορά δήλωσης)
Από το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 8ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου, 4ου,6ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Φοιτητές 8ου εξαμήνου (δεύτερη φορά δήλωσης)
Από το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά Μαθήματα 8ου εξαμήνου: 5 ΠΜ
Μαθήματα  Επιλογής 8ου εξαμήνου: 10 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου, 4ου,6ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Φοιτητές 9ου εξαμήνου (πρώτη φορά δήλωσης)
Από το 9ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Υποχρεωτικά Μαθήματα 9ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου,5ου και 7ου εξαμήνου
και μαθήματα Επιλογής 7ου εξαμήνου και 9ου εξαμήνου : 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Φοιτητές 9ου εξαμήνου (δεύτερη φορά δήλωσης)
Από το 9ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά Μαθήματα 9ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου,5ου και 7ου εξαμήνου
και μαθήματα Επιλογής 7ου εξαμήνου και 9ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Φοιτητές 10ου εξαμήνου (πρώτη φορά δήλωσης)
Από το 10ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν
Διπλωματική Εργασία  Εργασία 10ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου,4ου,6ου και 8ου εξαμήνου
και μαθήματα  Επιλογής 8ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Φοιτητές 10ου εξαμήνου (δεύτερη φορά δήλωσης)
Από το 10ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν:
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 10ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου,4ου,6ου και 8ου εξαμήνου
και μαθήματα  Επιλογής 8ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΠΜ


Κανόνες Αποφοίτησης


Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων:      
265ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων  Επιλογής:
35ΠΜ
 
 
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 3ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 4ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 5ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 6ου Εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 7ου Εξαμήνου:
20 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων  Επιλογής 7ου Εξαμήνου:
10 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 8ου Εξαμήνου:
20 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 8ου Εξαμήνου:
10 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 9ου Εξαμήνου:
15 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων Επιλογής 9ου Εξαμήνου:
15 ΠΜ
Διπλωματική Εργασία 10ου Εξαμήνου
30 ΠΜ