ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας, η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένο μάθημα του 8ου εξαμήνου, με κωδικό μαθήματος AGR_811.

Αποτελεί μάθημα επιλογής, έχει διάρκεια 3 μήνες, αντιστοιχεί σε 5 μονάδες ECTS και πραγματοποιείται από 1 Ιούνιου ως 30 Σεπτεμβρίου από το 8ο εξάμηνο σπουδών και μετά. Η αξιολόγηση της επίδοσης στο μάθημα γίνεται στην κλίμακα 1 ως 10 ανά 0,5 μονάδες με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό: 5.

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών και τοιχοκολλείται στη Γραμματεία του Τμήματος για χρονικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων, με την οποία καλούνται οι φοιτητές/τριες να υποβάλλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Η προκήρυξη θα αναφέρει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης, την ημερομηνία έναρξης και λήξης κατάθεσης των αιτήσεων, τα κριτήρια συμμετοχής, τον αλγόριθμο αξιολόγησης καθώς και τη δυνατότητα να υποβολής ένστασης από τους φοιτητές/τριες μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Οι αιτήσεις γίνονται μία φορά τον χρόνο, από τους φοιτητές του 7ου  εξαμήνου και μεγαλύτερων εξαμήνων. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα πριν την περίοδο των Χριστουγέννων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώνεται πριν τη λήξη των δηλώσεων μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, ώστε οι φοιτητές που δεν θα προκρίνονται για ΠΑ ή δεν θα επαρκούν οι θέσεις που από την κατανομή διατίθενται στο Τμήμα, να μπορούν να δηλώνουν στην θέση της ΠΑ ένα άλλο μάθημα επιλογής από τα διαθέσιμα του 8ου εξαμήνου.

Κριτήρια επιλογής φοιτητών – Μοριοδότηση

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των φοιτητών είναι τα εξής:

  1. Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής μέχρι και το 6ο εξάμηνο (με συντελεστή βαρύτητας 50%), α.
  2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα που έχει περάσει μέχρι και το 6ο εξάμηνο (με συντελεστή βαρύτητας 30%), β.
  3. Το τρέχον εξάμηνο σπουδών του φοιτητή (με συντελεστή βαρύτητας 20%), γ.

Επομένως, οι αιτούντες φοιτητές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Praktiki

Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών στο όριο των επιλεγμένων ατόμων, το κριτήριο επιλογής είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή στην τελευταία εξεταστική περίοδο.

Τα ΑΜΕΑ προηγούνται της διαδικασίας και για την μεταξύ τους κατάταξη ακολουθούν τον ίδιο αλγόριθμο αξιολόγησης, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος και πρωτοκολλούνται. Με το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, συγκεντρώνονται και παραδίνονται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος έτσι ώστε να αξιολογηθούν βάσει του καθορισμένου αλγορίθμου αξιολόγησης.

Η Επιτροπή αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις συντάσσει και υπογράφει πρακτικό επιλογής στο οποίο περιλαμβάνεται πίνακας αξιολόγησης όπου αναφέρονται τα ονόματα των φοιτητών/τριών, οι ΑΜ και η μοριοδότησή τους και επίσης καθορίζεται το χρονικό διάστημα υποβολής των ενστάσεων των φοιτητών/τριών επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Ο προσωρινός πίνακας των επιλεχθέντων φοιτητών ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων).

Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων για υποβολή ενστάσεων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και πρωτοκολλούνται. Στη συνέχεια παραδίνονται στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων.

Η Επιτροπή Ενστάσεων πρέπει να απαντήσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την λήξη υποβολής ενστάσεων, σχετικά με τις όποιες ενστάσεις έχουν υποβληθεί.

Επικύρωση αξιολόγησης

Το πρακτικό επιλογής, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την εξέταση των ενστάσεων, επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων).

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, η Γραμματεία του Τμήματος διαβιβάζει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών το Πρακτικό Αξιολόγησης με τα στοιχεία των Δικαιούχων φοιτητών καθώς και το απόσπασμα του πρακτικού έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Μετά την επιλογή του φορέα απασχόλησης από τον/την φοιτητή/τρια συνάπτεται Συμφωνητικό για Πρακτική Άσκηση. Τα απαιτούμενα έντυπα βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (http://praktiki.upatras.gr/entypa-panepistimiou-patrwn/)

Αν κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια από τους επιλεγέντες δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τη θέση, θα πρέπει να προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης, όπου πρωτοκολλείται και μπαίνει στο αρχείο του έργου. Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης (1ο επιλαχόντα).

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και οι φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς την Πρακτική τους Άσκηση, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος στέλνει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης στο Τμήμα, έτσι ώστε να καταχωρηθούν στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης τα ανάλογα ECTS και ο βαθμός.