Κτίριο Τμήματος Γεωπονίας

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 σύμφωνα με  το Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022 Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με το  το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.

Η αποστολή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διττή:

παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με έμφαση στην σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών και την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην Γεωπονική Επιστήμη

η διενέργεια  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας  για  την  παραγωγή  νέας  γνώσης  στις Γεωπονικές Επιστήμες.

Με βάση την παραπάνω αποστολή, διατυπώνονται οι παρακάτω στρατηγικοί σκοποί του Τμήματος Γεωπονίας που συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους σκοπούς του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν:

παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση

παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές,

προώθηση και αναγνώριση της καινοτομίας

συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος Γεωπονίας

ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος

βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και τους επιστημονικούς φορείς.