Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας


Η Πρακτική Άσκηση  αποτελεί θεσμοθετημένο μάθημα επιλογής με τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες, αντιστοιχεί σε 5 μονάδες ECTS και μπορεί να δηλωθεί από το 8ο εξάμηνο σπουδών και μετά.

Έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες και πραγματοποιείται σε Φορείς Υποδοχής του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση σε οποιοδήποτε τρίμηνο από την 1η Ιούνιου έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η αξιολόγηση της επίδοσης στο μάθημα Πρακτικής Άσκησης γίνεται στην κλίμακα 1 έως 10 ανά 0,5 μονάδες με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό: 5.

Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης περιλαμβάνονται στον σχετικό κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης.

Όλες οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, επιλογής φοιτητών και ελέγχου γίνονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.


Κριτήρια επιλογής φοιτητών – Μοριοδότηση


Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων της Πρακτικής Άσκησης, πραγματοποιείται επιλογή των φοιτητών/τριων.

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται είναι τα εξής:

  1. Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια μέχρι και το 6ο εξάμηνο (με συντελεστή βαρύτητας 50%), α.
  2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα που έχει περάσει μέχρι και το 6ο εξάμηνο (με συντελεστή βαρύτητας 30%), β.
  3. Το τρέχον εξάμηνο σπουδών του/της φοιτητή/τριας (με συντελεστή βαρύτητας 20%), γ.

Επομένως, οι αιτούντες κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Praktiki

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο όριο των επιλεγμένων ατόμων, το κριτήριο επιλογής είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας κατά την τελευταία εξεταστική περίοδο.

Οι φοιτητές/τριες με σοβαρές παθήσεις ή τα ΑΜΕΑ προηγούνται στην επιλογή και δεν ισχύει η παραπάνω διαδικασία μοριοδότησης.


Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεωνΟι αιτήσεις των υποψηφίων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος και πρωτοκολλούνται.

Με το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, συγκεντρώνονται και παραδίνονται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος έτσι ώστε να αξιολογηθούν βάσει του καθορισμένου αλγορίθμου αξιολόγησης.

Η Επιτροπή αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις συντάσσει και υπογράφει πρακτικό επιλογής στο οποίο περιλαμβάνεται πίνακας αξιολόγησης όπου αναφέρονται τα ονόματα των φοιτητών/τριών, οι ΑΜ και η μοριοδότησή τους και επίσης καθορίζεται το χρονικό διάστημα υποβολής των ενστάσεων των φοιτητών/τριών επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Ο προσωρινός πίνακας των επιλεχθέντων φοιτητών ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων).


Ενστάσεις


Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων για υποβολή ενστάσεων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και πρωτοκολλούνται. Στη συνέχεια παραδίνονται στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων.

Η Επιτροπή Ενστάσεων πρέπει να απαντήσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την λήξη υποβολής ενστάσεων, σχετικά με τις όποιες ενστάσεις έχουν υποβληθεί.


Επικύρωση αξιολόγησης


Το πρακτικό επιλογής, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την εξέταση των ενστάσεων, επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων).

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, η Γραμματεία του Τμήματος διαβιβάζει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών το Πρακτικό Αξιολόγησης με τα στοιχεία των Δικαιούχων φοιτητών καθώς και το απόσπασμα του πρακτικού έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Αν κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια από τους επιλεγέντες δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τη θέση, θα πρέπει να προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης, όπου πρωτοκολλείται και μπαίνει στο αρχείο του έργου. Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης (1ο επιλαχόντα).


Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης


Μετά την επιλογή του φορέα απασχόλησης από τον/την φοιτητή/τρια συνάπτεται Συμφωνητικό για Πρακτική Άσκηση. Τα απαιτούμενα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (http://praktiki.upatras.gr/entypa-panepistimiou-patrwn/).

Την επίβλεψη κάθε φοιτητή/τριας αναλαμβάνει ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ως Ακαδημαϊκός Επόπτης, ο/η οποίος/α θα επιβεβαιώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

Μέσα στις υποχρεώσεις που έχει κάθε Ακαδημαϊκός Επόπτης είναι ο περιοδικός έλεγχος της πορείας πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του/της φοιτητή/τριας.

Ο έλεγχος αυτός προβλέπεται να γίνεται με επικοινωνία του Ακαδημαϊκού Επόπτη με τον/την υπεύθυνο από τον φορέα απασχόλησης του/της φοιτητή/τριας.

Μετά την ολοκλήρωση της τρίμηνης απασχόλησης στο φορέα Πρακτικής Άσκησης, κάθε φοιτητής/τρια παραδίδει στον/την Ακαδημαϊκό Επόπτη «Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου φοιτητή», το οποίο περιλαμβάνει καταγραφή των δραστηριοτήτων ανά ημέρα και μια τελική έκθεση προόδου.

Για την αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης, ο/η Ακαδημαϊκός Επόπτης λαμβάνει επίσης υπόψη του έντυπο έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώνεται από τον/την υπεύθυνο/η από τον φορέα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

Τελικά, κάθε Ακαδημαϊκός Επόπτης συντάσσει και υποβάλει προς την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης «Έκθεση Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης ασκούμενου φοιτητή», ώστε ο/η φοιτητής/τρια να μπορεί να κατοχυρώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, να του/της καταχωρηθούν τα ανάλογα ECTS και ο βαθμός, και να πάρει την αποζημίωσή του/της.


Ενημέρωση ενδιαφερομένων


Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών για την προκήρυξη και την επιλογή γίνεται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίας και με αποστολή σχετικού μηνύματος μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.


Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης