Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 47 Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ) και 32 Μαθήματα  Επιλογής (Ε).


Τα μαθήματα των έξι (6) πρώτων Εξαμήνων είναι Υποχρεωτικά (Υ) και κατανέμονται σε έξι (6) ή επτά (7) μαθήματα ανά εξάμηνο.

Στο 7ο Εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα πέντε (5) Υποχρεωτικά και ένα (1) από τα διαθέσιμα μαθήματα Επιλογής του 7ου και 9ου Εξαμήνου.

Στο 8ο Εξάμηνο δηλώνει τα πέντε (5) Υποχρεωτικά και ένα (1) από τα διαθέσιμα μαθήματα Επιλογής του 8ου εξαμήνου και στο 9ο Εξάμηνο δηλώνει έξι (6) μαθήματα από τα διαθέσιμα Επιλογής του 7ου και 9ου Εξαμήνου.

Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή του κάθε εξαμήνου να δηλώσουν μαθήματα συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων 30.

Επίσης, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και δεν είχαν επιτυχή εξέταση, μέγιστου συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων 30.

Κατά τη διάρκεια του 10ο Εξαμήνου ο φοιτητής πραγματοποιεί  την Πτυχιακή του Εργασία. Η Πτυχιακή Εργασια είναι κατατμημένη σε 6 επιμέρους συνιστώσες. Πιο συγκεκριμένα: Ισοδυναμεί με έξι (6) αλληλοσυνδεδεμένες Πτυχιακές εργασίες όπως αυτές αναφέρονται και στον κανονισμό της πτυχιακής εργασίας (AGRI_1001: ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ι:Σκοπιμότητα, AGRI_1002: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΙ Θεωρητικό πλαίσιο, AGRI_1003: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΙΙ Βιβλιογραφική ανασκόπηση, AGRI_1004: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙV Μεθοδολογία-Πειραματική ή υπολογιστική προετοιμασία και οργάνωση AGRI_1005: ΠΤΥΧΙΑΚΗ V Μετρήσεις-Αποτελέσματα. AGRI_1006: ΠΤΥΧΙΑΚΗ VI Συζήτηση – Συμπεράσματα) των 5 πιστωτικών και 5 διδακτικών μονάδων έκαστη, οι οποίες όμως συντίθενται σε μία αδιάσπαστη ολότητα και παρέχουν τριάντα (30) διδακτικές μονάδες με συντελεστή βαρύτητας 12 (6×2).

Οι φοιτητές δηλώνουν την πτυχιακή εργασία στο 10ο εξάμηνο εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) 180 συνολικά Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).


Πιο συγκεκριμένα:

Φοιτητές 1ου εξαμήνου

Από το τρέχον (1ο) εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ:
30 ΠΜ

Φοιτητές 2ου εξαμήνου

Από το 2ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου:
30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

30 ΠΜ

Φοιτητές 3ου εξαμήνου

Από το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 3ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου:
30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 4ου εξαμήνου

Από το 4ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 4ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου:
30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 5ου εξαμήνου

Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 5ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου και 3ου εξαμήνου:
30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 6ου εξαμήνου

Από το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 6ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου και 4ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ:
60 ΠΜ

Φοιτητές 7ου εξαμήνου

Από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 7ου εξαμήνου:
25 ΠΜ
Μαθήματα Επιλογής 7ου – 9ου εξαμήνου:
05 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου, 3ου,5ου εξαμήνου:
30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 8ου εξαμήνου

Από το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Υποχρεωτικά μαθήματα 8ου εξαμήνου:
25 ΠΜ
Μαθήματα Επιλογής 8ου εξαμήνου:
05 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου, 4ου,6ου εξαμήνου:
30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 9ου εξαμήνου

Από το 9ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

Μαθήματα  Επιλογής 7ου – 9ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου,3ου, 5ου, 7ου εξαμήνου και μαθήματα  Επιλογής  7ου εξαμήνου:
30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ

Φοιτητές 10ου εξαμήνου

Από το 10ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν

 Πτυχιακή Εργασία 10ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου,4ου,6ου και 8ου εξαμήνου και μαθήματα  Επιλογής 8ου εξαμήνου:
30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ:

60 ΠΜ