Το Τμήμα Γεωπονίας διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο.

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και έναν εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και ένα εκπρόσωπο των φοιτητών του Τμήματος. (*** Οι εκπρόσωποι ορίζονται κάθε χρόνο από τον σύλλογο τους).


Συνέλευση Τμήματος


Πρόεδρος


Παπαδάκη Μαρία ,  Καθηγήτρια


Αντιπρόεδρος


Μπεκιάρη Βλασούλα, Αναπληρώτρια


Μέλη  Συνέλευσης Τμήματος


Μέλη ΔΕΠ (κατ΄ αλφαβητική σειρά)

Γιαννακόπουλος Ευάγγελος – Επίκουρος Καθηγητής

Ζερβουδάκης Γεώργιος – Αναπληρωτής Καθηγητής

Καλορίζου Ελένη – Επίκουρη Καθηγήτρια

Κανάτας Παναγιώτης – Επίκουρος Καθηγητής

Καραναστάση Ειρήνη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Καυγά Αγγελική  – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Λυκοκανέλλος Γεώργιος – Επίκουρος Καθηγητής

Μαλάμος Νικόλαος – Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπαντής Φίλιππος – Επίκουρος Καθηγητής

Μπαρούχας Παντελής – Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπουραντάς Γεώργιος – Επίκουρος Καθηγητής

Σαλάχας Γεώργιος – Καθηγητής

Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ

Κουλόπουλος Αθανάσιος

Ψαθά Ελένη ( Αναπληρώτρια)

Εκπρόσωπος Φοιτητών

Δεν έχει υποδειχθεί


Αρμοδιότητες  συνέλευσης Τμήματος

Η  Συνέλευση όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μεταξύ άλλων έχει τη δυνατότητα να:

 • συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία της ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • συντάσσει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος,
 • απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,
 • κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων,
 • αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις,
 • εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,
 • εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,
 • συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος,
 • εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
 • εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
 • καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π., τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,
 • προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής,
 • κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος,
 • συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,
 • γνωμοδοτεί για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. από και προς το Τμήμα.

Αρμοδιότητες  Προέδρου

Σύμφωνα με την κείμενη νομολογία ο  Πρόεδρος του Τμήματος έχει μεταξύ άλλων τις αρμοδιότητες και τη δυνατότητα να:

 • εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο, οφείλοντας να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της
 • προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
 • συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,
 • μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και των άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο Τμήμα,
 • διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος,
 • συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος,
 • συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία.