Flag U.K
AGRI_401 – Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία


 1. Χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας στη γεωργία.
 2. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία των υπολογιστών και ανασκόπηση της γεωργικής τεχνολογίας.
 3. Σημασία της τεχνολογίας των υπολογιστών στη γεωργική πρακτική.
 4. Πληροφορία και πληροφοριακά δεδομένα.
 5. Αριθμητικά συστήματα.
 6. Δομή, η ιεραρχική οργάνωση και οι κατηγορίες των υπολογιστικών συστημάτων.
 7. Βασικά δομικά στοιχεία δικτύου.
 8. Προηγμένες εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη γεωργία και προγραμματισμός.
 9. Εφαρμογή αισθητήρων σε καλλιέργειες.
 10. Τεχνολογίες αυτοματισμού στη γεωργία.
 11. Εφαρμογή της ρομποτικής στις καλλιέργειες.
 12. Εφαρμογή ηλεκτρονικών γεωργικών μηχανημάτων σε καλλιέργειες.
 13. Γεωπληροφορική και τηλεπισκόπηση (γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS)).

Εργαστηριακές Ασκήσεις


 • Λειτουργικά συστήματα και δίκτυα ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Προχωρημένες τεχνικές
 • Εισαγωγή στο διαδίκτυο
 • Αναζήτηση πληροφοριών
 • Εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ για την μοντελοποίηση πειραματικών δεδομένων
 • Αξιοποίηση του διαδικτύου στη γεωργική παραγωγή
 • Εφαρμογές της πληροφορικής στη γεωργική παραγωγή

AGRI_402 – Εδαφολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία

 • Η εδαφολογία ως επιστήµη, η έννοια του εδάφους, το έδαφος ως μέρος του οικοσυστήματος.
 • Παράγοντες εδαφογένεσης
 • Μηχανική σύσταση, είδη εδαφών και ιδιότητές τους.
 • Δοµή εδάφους, συσσωματώματα, πραγματική και φαινομενική πυκνότητα, πορώδες και η σχέση του µε την µηχανική σύσταση και την γονιμότητα των εδαφών.
 • Πετρώματα. Ορυκτά του εδάφους µε έμφαση στα ορυκτά της αργίλου. Αποσάθρωση ορυκτών.
 • Οργανική ουσία. Πηγή και αποσύνθεση (ανοργανοποίηση και χουµοποίηση) της οργανικής ύλης.
 • Συγκράτηση και κίνηση του εδαφικού νερού και αέρα. Πρόσληψη της εδαφικής υγρασίας από τα φυτά.
 • Ισοζύγιο νερού και ενέργειας στον αγρό. Εξατμισοδιαπνοή.
 • Προσρόφηση και ανταλλαγή ιόντων.
 • Αντίδραση και ρυθμιστική ικανότητα του εδάφους.
 • Δηµιουργία και εξέλιξη εδαφών: Παράγοντες και διαδικασίες εδαφογένεσης, εδαφικό προφίλ και εδαφικοί τύποι.
 • Συστήματα ταξινόμησης εδαφών. Εδαφική κατανομή και περιγραφή αυτής. Χρώμα εδάφους Εδαφικοί ορίζοντες και επίπεδα.
 • Εδαφολογικοί χάρτες. Χαρτογράφηση και περιγραφή χαρτογραφικών μονάδων. Eφαρµογές στη Γεωπονία.

Εργαστηριακές Ασκήσεις


Οι εργαστηριακές ασκήσεις αποσκοπούν στην εμβάθυνση και εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες και τις μεθοδολογίες που αναλύονται στο θεωρητικό μέρος.

Ειδικότερα:

 • Δειγματοληψία εδάφους – αεροξήρανση εδαφικών δειγμάτων, Προετοιμασία εδαφικών δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση – προσδιορισμός υγρασίας – Μέτρα ασφαλείας – μονάδες μέτρησης-περιγραφή συσκευών και οργάνων
 • Μηχανική ανάλυση του εδάφους
 • Πραγματικό ειδικό βάρος εδάφους, Φαινόμενο ειδικό βάρος εδάφους,
 • Οργανική ουσία
 • Ανθρακικό ασβέστιο,
 • pH, Ειδική Ηλεκτρική Αγωγιμότητα – Υδατοδιαλυτά Άλατα στο έδαφος


AGRI_403 – Γενική Αμπελουργία

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία


 • Ιστορική αναδρομή της καλλιέργειας της αμπέλου.
 • Εξάπλωση της καλλιέργειας της αμπέλου στην Ελλάδα και γενικά σε όλο τον κόσμο.
 • Προϊόντα της αμπέλου και θρεπτική τους αξία.
 • Επίδραση της φυλλοξήρας στην εξέλιξη της καλλιέργειας.
 • Βοτανική ταξινόμηση του γένους Vitis.
 • Μορφολογία και ανατομία των οργάνων της αμπέλου.
 • Ειδικά στοιχεία φυσιολογίας της αμπέλου. Βλαστικός κύκλος (δακρύρροια, εκβλάστηση, αύξηση, ωρίμανση ξύλου, αποθησαυρισμός, χειμέρια ανάπαυση). Αναπαραγωγική φάση (στάδια ανάπτυξης ανθέων, άνθηση, επικονίαση, γονιμοποίηση, καρπόδεση και ανάπτυξη ραγών).
 • Οικολογία της αμπέλου. Κλίμα, έδαφος και επιδράσεις τους στη βλάστηση και παραγωγή
 • Αμπελογραφικά χαρακτηριστικά και καλλιεργητικές ιδιότητες των υποκειμένων. Επιλογή κατάλληλου υποκειμένου.
 • Ποικιλίες οινοποιίας. Επιτραπέζιες ποικιλίες. Ειδικές καλλιεργητικές τεχνικές για την βελτίωση της ποιότητας των επιτραπέζιων ποικιλιών. Ποικιλίες σταφιδοποιίας. Τεχνολογία σταφιδοποίησης.
 • Εγκατάσταση αμπελώνα. Εμβολιασμοί. Συστήματα διαμόρφωσης και κλάδεμα καρποφορίας. Διαχείριση εδάφους και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ζιζανίων.
 • Άρδευση και ανάπτυξη της αμπέλου.
 • Ανόργανη θρέψη, λίπανση και προβλήματα έλλειψης/περίσσειας θρεπτικών στοιχείων.
 • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών.
 • Ωρίμανση-Τεχνολογική ωριμότητα-Καθορισμός χρόνου τρυγητού.
 • Συντήρηση και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί.

AGRI_404 – Γεωργική Φυσικοχημεία

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες για μελέτη:

Προσθετικές  ιδιότητες διαλυμάτων (2 Διαλέξεις):

 • Πίεση ατμού
 • Σημείο βρασμού
 • Σημείο πήξης
 • Οσμωτική πίεση
 • Κλασματική απόσταξη

Χημική θερμοδυναμική (3 διαλέξεις):

 • Πρώτος και δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής
 • Ελεύθερη ενέργεια Gibbs
 • Χημικό δυναμικό
 • Χημική ισορροπία
 • Μοντέλα στατικής και δυναμικής ισορροπίας

Αλλαγές φάσης (1 διαλέξεις):

 • Φάσεις και συστατικά, Βαθμοί ελευθερίας
 • Ισορροπία φάσης. Διεπιφανειακή τάση.
 • Διαγράμματα ισορροπίας φάσεων
 • Μεταπτώσεις φάσεων. Κρυσταλλική (Υαλώδης) μετάπτωση. Αποκρυστάλλωση.
 • Επίδραση μεταπτώσεων φάσεων στην ποιότητα των τροφίμων. Δομή τροφίμου.

Συστήματα Διασποράς (2 Διαλέξεις):

 • Gels – Αφροί. Γαλακτώματα και η σταθερότητά τους.
 • Ιξώδες, Ρεολογικές – Μηχανικές – Ιξωδοελαστικές ιδιότητες τροφίμων.
 • Αραιότητα της ύλης. Διάχυση μικρών μορίων σε τρόφιμα και πολυμερή (νανολιπάσματα στη γεωργία). Μικροενθυλάκωση και ελεγχόμενη απελευθέρωση δραστικών ουσιών.
 • Ηλεκτροχημικά συστήματα-Ιόντα σε διάλυμα
 • Ηλεκτρικά φαινόμενα – εφαρμογή σε συστήματα αργίλου-νερού (ιονανταλλαγή)

Χημική Κινητική (2 Διαλέξεις):

 • Αντιδράσεις πρώτης και δεύτερης τάξης
 • Ιntegrated rate law
 • Θεωρίες ρυθμού αντίδρασης
 • Προσέγγιση σταθερής κατάστασης
 • Κινητική τροφικών αντιδράσεων. Εύρεση της αναμενόμενης διάρκειας ζωής των τροφίμων.
 • Αντιδράσεις αλυσίδας (Χημεία πολυμερών)
 • Κατάλυση

Επεξεργασία τροφίμων (2 Διαλέξεις):

 • Η ενεργότητα του νερού, η σχέση του νερού με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων.
 • Διαδικασίες αφυδάτωσης τροφίμων. Ξήρανση με κατάψυξη.
 • Διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων.
 • Θερμική επεξεργασία, UHT, HTST, Ασηπτική συσκευασία, Παστερίωση, Αποστείρωση.
 • Νέες Διαδικασίες Παραγωγής Τροφίμων (νανοτρόφιμα), εξώθηση τροφίμων.
 • Διατήρηση των βιταμινών στα τρόφιμα.

Ενόργανες τεχνικές ανάλυσης (1 Διαλέξη):

 • Αναλυτικές Τεχνικές
 • Φασματοσκοπικές Τεχνικές
 • Χρωματογραφικές Τεχνικές
 • Μοριακές Τεχνικές

Εργαστηριακές Ασκήσεις


 1. Ενόργανες τεχνικές ανάλυσης
 2. Μέτρηση οσμωτικής πίεσης και οσμωτικού δυναμικού.
 3. Διαγράμματα ισορροπίας φάσεων
 4. Προσδιορισμός της πίεσης ατμών – Κανονικό σημείο βρασμού & εξίσωση Clausius-Clapeyron
 5. Κλασματική απόσταξη
 6. Χημικές ισορροπίες. Μοντέλα στατικής ισορροπίας
 7. Αντιδράσεις πρώτης και δεύτερης τάξης. Μοντέλα δυναμικής ισορροπίας. Προσδιορισμός διάρκειας διατήρησης τροφίμων.
 8. Ισόθερμες καμπύλες.
 9. Κατάλυση-Τύποι Καταλυτών
 10. Ενεργότητα νερού-Ισόθερμος προσρόφησης υγρασίας των τροφίμων
 11. Αλυσιδωτές αντιδράσεις (Χημεία Πολυμερών)
 12. Θερμική επεξεργασία, UHT, HTST, Ασηπτική συσκευασία, Παστερίωση, Αποστείρωση
 13. Φυτοχημικά: Εκχύλιση, απομόνωση και ταυτοποίηση βιοδραστικών ενώσεων από φυτικά εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών

AGRI_405 – Βιοχημεία

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία


 1. Εισαγωγή στη Βιοχημεία.
 2. Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών.
 3. Η εξερεύνηση των πρωτεϊνών.
 4. Νουκλεϊκά οξέα και η ροή των γενετικών πληροφοριών.
 5. Η εξερεύνηση των γονιδίων.
 6. Υδατάνθρακες.
 7. Λιπίδια.
 8. Κυτταρικές μεμβράνες.
 9. Ένζυμα: βασικές αρχές και κινητική.
 10. Βασικές έννοιες του μεταβολισμού.
 11. Γλυκόλυση και γλυκονεογένεση.
 12. Ο κύκλος του κιτρικού οξέως.
 13. Οξειδωτική φωσφορυλίωση.

Εργαστηριακές ασκήσεις


 • Γενικές οδηγίες στην πειραματική έρευνα.
 • Ποσοτική βιοχημική ανάλυση.
 • Προσδιορισμός συγκέντρωσης ολικών πρωτεϊνών κατά Bradford.
 • Προσδιορισμός ενζυμικής δραστικότητας της καταλάσης.
 • Προσδιορισμός της υπεροξείδωσης των λιπιδίων.
 • Προσδιορισμός μοριακού βάρους πρωτεϊνών με χρωματογραφία ηθμού.

 

AGRI_406 – Γενική Λαχανοκομία

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία


 1. Η εξέλιξη της καλλιέργειας των λαχανικών στη χώρα μας και η διατροφική τους αξία.
 2. Ταξινόμηση των λαχανικών – Τύποι λαχανόκηπων.
 3. Κλιματολογικές απαιτήσεις των λαχανικών.
 4. Εδαφικές απαιτήσεις και βελτίωση εδαφών.
 5. Τεχνικές πολλαπλασιασμού των λαχανικών. Εμβολιασμοί.
 6. Σκληραγώγηση και μεταφύτευση στον αγρό.
 7. Τεχνικές απευθείας σποράς και ανάπτυξης των φυτών.
 8. Φυσιολογία ανάπτυξης και γονιμοποίησης.
 9. Τεχνική αμειψισποράς.
 10. Τεχνικές λίπανσης και άρδευσης των λαχανικών.
 11. Έλεγχος ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών.
 12. Σποροπαραγωγή των λαχανικών.
 13. Συγκομιδή, μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και διακίνηση των λαχανοκομικών προϊόντων.

Εργαστηριακές ασκήσεις


 1. Αναγνώριση σπόρων και λαχανικών.
 2. Προβλάστηση σπόρων – θερμοκρασίες φυτρώματος.
 3. Τρόποι πολλαπλασιασμού – εμβολιασμοί.
 4. Τεχνικές σκληραγώγησης των φυταρίων – Τύποι σπορείων.
 5. Τεχνικές μεταφύτευσης και απευθείας σποράς.
 6. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί των λαχανοκομικών προϊόντων.