Για την ανανέωση και την προσαρμογή του ΠΠΣ σε νέα επιστημονικά πεδία, στις αλλαγές που συμβαίνουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας και  σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και προσεγγίσεις το Τμήμα  Γεωπονίας θα  ζητάει  σε ετήσια  βάση τη γνώμη αποφοίτων, συναφών επιστημονικών οργανώσεων, επιμελητηρίων και εργοδοτών που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους, αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η ΟΜΕΑ του Τμήματος θα συλλέγει μέσω επικοινωνίας με αποφοίτους του Τμήματος χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Γεωπονίας.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών θα υποστηρίζεται από τις παρακάτω επιτροπές:

(α) Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

Θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος και θα έχει ως ρόλο την εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας βελτιωτικών αλλαγών στο προπτυχιακό πρόγραμμα και στον οδηγό σπουδών, την προετοιμασία της πιστοποίησης του ΠΠΣ, τη μελέτη της αποτελεσματικότητας του ΠΠΣ, και την κατάστρωση του ωρολογίου προγράμματος και του προγράμματος εξετάσεων.

(β) Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και χρησιμοποιεί διάφορες πηγές όπως:

  • τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Γεωπονίας καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού
  • τις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Γεωπονίας
  • τεχνικές αναφορές και μελέτες επιστημονικών φορέων σχετικά με τις εξελίξεις και τις νέες ερευνητικές τάσεις στην Επιστήμη της Γεωπονίας
  • τεχνικές  αναφορές   και   μελέτες   εργοδοτικών   φορέων   σχετικά   με   την   απορρόφηση αποφοίτων Τμημάτων Γεωπονίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα μελετώνται εκτενώς από την Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και την ΟΜΕΑ του Τμήματος με μοναδικό σκοπό την επικαιροποίηση του ΠΠΣ και την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και στην επιστημονική κοινότητα του γνωστικού αντικειμένου της Γεωπονίας.