Πτυχιακή Εργασία

Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας


Γενικές Αρχές


Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας υποχρεούνται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία.

Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του δέκατου εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την αποκλειστική απασχόληση του φοιτητή για ένα πλήρες εξάμηνο σπουδών (10ο εξάμηνο).

Η εργασία αυτή είναι επιστημονική και μπορεί να είναι ερευνητική, περιλαμβάνοντας εκτέλεση πειραμάτων σε εργαστηριακούς ή υπαίθριους χώρους του ιδρύματος, ή ακόμα και σε χώρους άλλων φορέων ή μπορεί να είναι μία εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση υψηλού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Η τελική βαθμολογία της Πτυχιακής Εργασίας συμβάλλει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού Πτυχίου.

Η Πτυχιακή Εργασία είναι κατακτημένη σε 6 επιμέρους συνιστώσες .

Πιο συγκεκριμένα: Ισοδυναμεί με έξι (6) αλληλοσυνδεμένες Πτυχιακές εργασίες όπως αυτές αναφέρονται και στο Πρόγραμμα Σπουδών:

 • AGRI_1001: ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ι: Σκοπιμότητα,
 • AGRI_1002: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΙ Θεωρητικό πλαίσιο,
 • AGRI_1003: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΙΙ Βιβλιογραφική ανασκόπηση,
 • AGRI_1004: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙV Μεθοδολογία-Πειραματική ή υπολογιστική προετοιμασία και οργάνωση
 • AGRI_1005: ΠΤΥΧΙΑΚΗ V Μετρήσεις-Αποτελέσματα.
 • AGRI_1006: ΠΤΥΧΙΑΚΗ VI Συζήτηση – Συμπεράσματα

των 5 πιστωτικών και 5 διδακτικών μονάδων εκάστη, οι οποίες όμως συντίθενται σε μία αδιάσπαστη ολότητα και παρέχουν τριάντα (30) διδακτικές μονάδες με συντελεστή βαρύτητας 12 (6×2).


Ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας


 1. Κάθε καθηγητής υποβάλλει για έγκριση στο Τμήμα θεματικές περιοχές και τον αριθμό των ανεξάρτητων θεμάτων πτυχιακών εργασιών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει τον ελάχιστο αριθμό θεμάτων που πρέπει να προσφέρει ο κάθε καθηγητής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο αριθμός των προτεινόμενων θεμάτων από τους καθηγητές του Τμήματος επαρκούν για τον αριθμό των φοιτητών που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Το κάθε θέμα μπορεί να το αναλάβει ένας φοιτητής.

Ο επιβλέπων θα πρέπει να προτείνει επιπλέον 2 καθηγητές του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων με συναφές προς το θέμα γνωστικό αντικείμενο, έτσι ώστε να συγκροτείται τριμελής εξεταστική επιτροπή.

Σε περιπτώσεις διεπιστημονικών θεμάτων, που αφορούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, είναι δυνατή η συν επίβλεψη πτυχιακής εργασίας από 2 καθηγητές, έπειτα από σχετική αιτιολόγηση.

 1. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών κάθε ακαδημαϊκού έτους παρουσιάζονται από τους καθηγητές του Τμήματος σε καθορισμένη ημερομηνία μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε μία ημέρα και απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές του 4ου έτους. Τα προτεινόμενα θέματα θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη ανάλυση και περιγραφή των εργασιών του φοιτητή, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας. Επίσης, στις προτάσεις θα πρέπει να περιγράφεται η σκοπιμότητα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.
 2. Τα προτεινόμενα θέματα, καθώς και τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών, εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος όχι αργότερα από το τέλος Μαΐου. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να ανακοινώνει τα εγκεκριμένα θέματα και τα ονόματα του επιβλέποντος και των μελών της εξεταστικής επιτροπής, έως την 30η Ιουνίου.
 3. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έλθουν σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες των προτεινομένων θεμάτων για να επιλέξουν το θέμα της πτυχιακής εργασίας τους όχι αργότερα από την έναρξη του 9ου εξαμήνου. Ο επιβλέπων καθηγητής, εάν το κρίνει αναγκαίο, θα προτείνει μέχρι δύο μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του 9ου εξαμήνου, τα οποία ο φοιτητής πρέπει να συμπεριλάβει μεταξύ των έξι μαθημάτων που πρέπει να επιλέξει για το 9ο εξάμηνο. Οι δηλώσεις των θεμάτων των πτυχιακών εργασιών από τους φοιτητές (θέμα-επιβλέπων καθηγητής) πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος, όχι αργότερα από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Οι φοιτητές μπορούν να προβούν σε δήλωση της πτυχιακής εργασίας εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) 180 συνολικά Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
 4. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής δεν υποβάλλει αίτηση για πτυχιακή εργασία μέχρι την πρώτη εβδομάδα του εαρινού εξαμήνου, δεν θα έχει δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους μπορεί να επικαλεστεί ο φοιτητής σε πλήρως τεκμηριωμένη αίτησή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία μπορεί να αναθέσει και εκπρόθεσμα πτυχιακή εργασία.
 5. Αλλαγή θέματος πτυχιακής εργασίας για λόγους ανωτέρας βίας γίνεται μετά από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή, την οποία συνυπογράφουν ο επιβλέπων και τουλάχιστον ένα από τα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής και εγκρίνεται από το Τμήμα.

Χρονική Διάρκεια Εκπόνησης


 1. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στο 10ο εξάμηνο και αποτελεί την αποκλειστική δραστηριότητα των φοιτητών το χρονικό αυτό διάστημα. Για την εκπόνησή της απαιτείται ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας πρέπει να γίνεται με συνεχή, εντατικό και οργανωμένο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου τόσο του φοιτητή όσο και του επιβλέποντος καθηγητή καθώς και η ελαχιστοποίηση του χρόνου απασχόλησης του εξοπλισμού των εργαστηρίων.
 2. Ως χρονική διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας υπολογίζεται η περίοδος από την εκάστοτε έναρξη του εαρινού εξαμήνου μέχρι την 1η Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο και μπορεί να επεκταθεί αυτοδίκαια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εάν οι δεδομένες συνθήκες, κατά την κρίση του επιβλέποντος καθηγητή το απαιτήσουν για τη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος.
 3. Μετά την 1η Οκτωβρίου η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας συνεχίζεται μόνο μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντος προς το Τμήμα και σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ενός εκ των δύο άλλων μελών της εξεταστικής επιτροπής. Στην εισήγηση αυτή αναφέρεται και το χρονικό διάστημα παράτασης, το οποίο είναι δεσμευτικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι μηνών.
 4. Στην περίπτωση που η εισήγηση του επιβλέποντος δεν υποβληθεί, η πτυχιακή εργασία θεωρείται περατωμένη ανεπιτυχώς και ο φοιτητής υποχρεούται εκ νέου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής πτυχιακής εργασίας του νέου ακαδημαϊκού έτους. Η ανεπιτυχής εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ανακοινώνεται στη Συνέλευση του Τμήματος με σχετική έκθεση που αναφέρει τους λόγους της αποτυχίας και συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα και ένα μέλος της εξεταστικής επιτροπής.

Ολοκλήρωση & Παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας


 1. Η Πτυχιακή εργασία θεωρείται περατωμένη όταν μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα εκτυπωθεί και παραδοθεί στον επιβλέποντα σε πέντε αντίτυπα (ένα για κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής, ένα για τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών και ένα για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος).
 2. Για να έχει το δικαίωμα παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας ένας φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει το κείμενο το αργότερο 15 ημέρες πριν το πέρας της εξεταστικής περιόδου στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.
 3. Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιούνται δημόσια σε χώρο του Ιδρύματος την πρώτη εβδομάδα μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων του Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου και Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για τη διασφάλιση ύπαρξης και τήρησης ενιαίων κριτηρίων βαθμολογίας και επιστημονικού επιπέδου των πτυχιακών εργασιών, οι παρουσιάσεις όλων των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα παρουσιάσεων με τη μορφή ημερίδας.
 4. Οι επιβλέποντες των πτυχιακών εργασιών έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την εκάστοτε επιτροπή καθηγητών που θα συντονίζει τις παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών, για τον αριθμό των φοιτητών τους που θα παρουσιάσουν τις πτυχιακές εργασίες τους ώστε να είναι εφικτή η οριστικοποίηση της(-ων) ημερομηνίας(-νιών) παρουσίασης.
 5. Η Γραμματεία σε συνεργασία με την εκάστοτε επιτροπή καθηγητών που θα συντονίζει τις παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών, υποχρεούται να αναρτά στους πίνακες ανακοινώσεων το πρόγραμμα των παρουσιάσεων, στο οποίο θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, το θέμα, ο επιβλέπων, η ημερομηνία και η ώρα παρουσίασης.

Βαθμολογία  Πτυχιακής Εργασίας


Η βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται σε συμφωνία των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπής (επιβλέπων καθηγητής και δύο μέλη).

Σε εξαιρετική περίπτωση αδυναμίας του επιβλέποντος να παρευρεθεί στο Τμήμα την χρονική περίοδο παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, η βαθμολόγησή της θα γίνεται από τα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας προκύπτει από την αξιολόγηση δύο παραμέτρων: 1) το παραδοτέο κείμενο σε ποσοστό 80 % και 2) την παρουσίαση/εξέταση σε ποσοστό 20 %.

Ο μέγιστος βαθμός της θα είναι το 10 (100%).

α) Παραδοτέο κείμενο

Ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία με τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής αξιολογεί το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας και τη βαθμολογεί με μέγιστο το 80%. Η αξιολόγηση του παραδοτέου έργου διεξάγεται ελέγχοντας:

 • την επίδοση και εν γένει συνεργασία του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας με τον επιβλέποντα καθηγητή
 • τον βαθμό δυσκολίας (απαίτηση εκμάθησης ειδικών γνώσεων, χρήση οργάνων, προγραμματισμός κλπ.)
 • τον βαθμό επεξεργασίας των στοιχείων
 • την παρουσίαση των αποτελεσμάτων

β)   Παρουσίαση – εξέταση

Κατά την δημόσια παρουσίαση – εξέταση, ο προπτυχιακός φοιτητής αναπτύσσει την πτυχιακή εργασία του, εντός είκοσι (20) λεπτών (15 λεπτά παρουσίαση και 5 λεπτά ερωτήσεις) δημόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία κρίνει τον τρόπο παρουσίασης, την ευχέρεια επεξηγήσεων/απαντήσεων και τη γενική γνώση του θέματος.

Η τελική βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας κατατίθεται από τον επιβλέποντα καθηγητή στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασής της.


Πνευματικά Δικαιώματα Πτυχιακής Εργασίας


Η πτυχιακή εργασία αποτελεί προϊόν συνεργασίας του/της φοιτητή/τριας και του καθηγητή που επιβλέπει την εκπόνησή της στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν και τα πνευματικά δικαιώματα στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πτυχιακής εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά.

Στις δημοσιεύσεις αυτές τηρείται η επιστημονική δεοντολογία, η σχετική νομοθεσία και οι όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων: https://library.upatras.gr/support/rights)


Μορφή Κειμένου Πτυχιακής Εργασίας


Στα πλαίσια της κατάθεσης της πτυχιακής εργασίας ο προπτυχιακός φοιτητής ετοιμάζει και παραδίδει στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω:

 • i. Τεύχος πτυχιακής εργασίας σε 5 αντίτυπα
 • ii. Ηλεκτρονική μορφή της πτυχιακής εργασίας (σε 1 CD)
 • iii. Παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας (σε ηλεκτρονική μορφή – αρχείο ppt).

Το τεύχος της πτυχιακής εργασίας αποτελείται γενικά από τα παρακάτω μέρη:

 • Εξώφυλλο (θα πρέπει να είναι κοινό σε όλες τις πτυχιακές εργασίες και σε αυτό θα αναφέρονται τα: Πανεπιστήμιο, Τμήμα, Πτυχιακή Εργασία, Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας, Ονοματεπώνυμο φοιτητή, Επιβλέπων καθηγητής, Τριμελής, Μεσολόγγι, Έτος-πρότυπο εξωφύλλου παρατίθεται στο παράρτημα).
 • Πρόλογος (Αφιερώσεις – Ευχαριστίες)
 • Περιεχόμενα
 • Περίληψη (περίπου 1 σελίδα στην οποία αναφέρονται συνοπτικά ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας, η δουλειά που έγινε κατά την εκπόνησή της, τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν). Η περίληψη θα αναρτάται με τη μορφή pdf στην ιστοσελίδα του Τμήματος
 • Κεφ. 1 Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση – Σκοπός πτυχιακής εργασίας
 • Κεφ. 2 Μεθοδολογία
 • Κεφ. 3 Αποτελέσματα
 • Κεφ. 4 Συζήτηση – Συμπεράσματα
 • Παραρτήματα (δεδομένα μετρήσεων, χάρτες, προγράμματα Η/Υ, κ.α.)
 • Βιβλιογραφία

Για την αναγραφή των αναφορών μέσα στο κείμενο και της βιβλιογραφίας, προτείνεται να χρησιμοποιείται το παρακάτω πρότυπο:

 • Στο κείμενο της πτυχιακής εργασίας, χρησιμοποιείται η μέθοδος αναφοράς συγγραφέας – χρονιά π.χ. (Helander, 2000).
 • Αν είναι δύο οι συγγραφείς (Pedersen & Pedersen, 2007) και αν είναι περισσότεροι των δύο (Heck et al., 2001).
 • Αν γίνεται ταυτόχρονη αναφορά σε περισσότερες από μία αναφορές, τότε στο κείμενο παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά ως εξής: (Heck et al., 2001; Kajitvichyanukul & Suntronvipart, 2006; Pedersen & Pedersen, 2006; Pedersen et al., 2007).
 • Η αναφορά μέσα στο κείμενο σε ευρήματα συγκεκριμένου ερευνητή ή ερευνητών παρουσιάζεται ως εξής: «…οι Lee et al. (2005) παρουσίασαν έναν καταλύτη …».
 • Όλες οι αναφορές του κειμένου αναγράφονται στο τέλος της πτυχιακής εργασίας (στο κεφάλαιο Βιβλιογραφία) με αλφαβητική σειρά ανάλογα με την πηγή.
 • Πρώτα θα παρατίθεται η ξενόγλωσση βιβλιογραφία και στην συνέχεια η ελληνική βιβλιογραφία.

Protipo_Graduate_Thesis