Οι πτυχιούχοι  Γεωπόνοι του Τμήματος Γεωπονίας έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως εξής:

 Α. Δημόσιοι Οργανισμοί

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών  Υπηρεσιών καθώς  επίσης  σε  Ινστιτούτα  και  Σταθμούς  Γεωργικής  Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ.λπ.

Τραπεζικά Ιδρύματα: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογής, μελέτης και έρευνας, και οπού ασκείται τραπεζική δραστηριότητα με εφαρμογή στον Αγροτικό τομέα, κεντρικά και περιφερειακά.

Υπουργείο Παιδείας: σε θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και μετά από απόκτηση περισσότερων προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών) στα ΑΕΙ και Ερευνητικούς Οργανισμούς.

Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, π.χ. Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος ‐ Χωροταξίας‐ Υποδομών, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Υπηρεσίες Περιφερειών κ.ά.

Διάφοροι Οργανισμοί: Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Κέντρο Προγραμματισμού  και Οικονομικών  Ερευνών, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες), Οργανισμός Πληρωμών και Επιδοτήσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κα.

Β. Ιδιωτικός Τομέας

Συνεταιριστικές Οργανώσεις:  σε  ανάλογες  θέσεις  εφαρμογών,  Προϊσταμένων  Τμημάτων Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων και Διευθυντών Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών, Συνεταιριστικών Γεωργικών Βιομηχανιών, κ.λπ.

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές επιχειρήσεις (π.χ. θερμοκηπιακές, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, ιστοκαλλιέργειες, βιοτεχνολογία φυτών, εμπορίας γεωργικών εφοδίων ή γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, κ.λπ.).

Ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών) και παροχής υπηρεσιών: οργάνωση και αναδιοργάνωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικές εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής, συνεταιριστικής και  επιχειρηματικής μορφής (σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών περιοχών, μελέτες σχετικά με την εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον αγροτικό χώρο, παροχή υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας, απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μυοκτονίες στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον. κ.λπ.

Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, γεωργικών επιχειρήσεων, καταστημάτων γεωργικών εφοδίων‐γεωργικών μηχανημάτων‐ζωοτροφών, κ.ά., μελετητικών γραφείων, κ.λπ.

Διεθνείς Οργανισμοί:  Ως στελέχη,  σύμβουλοι,  μελετητές  και  ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως  Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε.,  UNESCO,  F.A.O. (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας), WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών Γραφείων, κ.λπ.

Επιπλέον οι πτυχιούχοι του  Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,   έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο μητρώο συνταγογράφων.