Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας, με βάση τις γνώσεις που αποκτούν σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης Γεωπονικής Επιστήμης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποκτούν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόζουν:

α) στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, ανθοκομικών ειδών, αμπέλου, ελιάς, εσπεριδοειδών και λοιπών δενδροκομικών καλλιεργειών,

β) στην καλλιέργεια φυτών, όπως είναι τα σιτηρά, τα ψυχανθή, τα ενεργειακά φυτά, το βαμβάκι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

γ) στην ανάπτυξη, βελτίωση και παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού

δ) στην Εφαρμοσμένη Ζωολογία και Παρασιτολογία και ειδικότερα την Εντομολογία, Ακαρολογία, Νηματωδολογία,

ε) στη Φυτοπαθολογία και ειδικότερα την Μυκητολογία, Βακτηριολογία και Ιολογία,

στ) στα Γεωργικά Φάρμακα και ειδικότερα τη Χημεία Τοξικολογία και Υπολείμματα,

ζ) την εδαφολογία και τη διαχείριση των εδαφικών πόρων και τη λίπανση των φυτών,

η) στον προσδιορισμό και την κάλυψη των αναγκών των φυτών σε νερό μέσω της άρδευσης,

θ) στην κατανόηση και αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα.

Οι παραπάνω γνώσεις συνδυάζονται με την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων και γνώσεων στη Φυσιολογία και τη Βιοχημεία των φυτών, τη Γενετική και τη Βελτίωση των φυτών, τις τεχνικές της καλλιέργειας, τη βιολογία και αντιμετώπιση των ζιζανίων, τη γεωργική οικολογία και τη μελέτη των γεωργικών οικοσυστημάτων ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος να μπορούν να συμβάλουν ολοκληρωμένα στην προώθηση και ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας και στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροτικό τομέα.