Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου που δομήθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται έτσι ώστε να πιστοποιηθεί και να αναγνωριστεί ως «IntegratedMaster», Επιπέδου 7 σε κύκλο μαθημάτων πέντε ετών. 

Τη δεδομένη χρονική στιγμή το επίπεδο τίτλου σπουδών είναι 6.

Οι  φοιτητές του Τμήματός θα έχουν πρόσβαση στην προσεκτικά επιλεγμένη επιστημονική και τεχνολογική γνώση, η οποία θα διαθέτει την απαιτούμενη δυναμική ώστε να τους προσφέρει τα προσωπικά και επαγγελματικά εφόδια που θα επιστρέψουν κατόπιν ως έργο στην κοινωνία  η οποία και θα έχει χρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος των σπουδών τους.  

Πιο συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Γεωπονίας,  οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

  1. Κατανόηση και γνώση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις βασικές επιστήμες (Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία, Φυσική)
  2. Κατανόηση, γνώση, και εξοικείωση με τα επιμέρους πεδία που αφορούν στις επιστήμες της Γεωπονίας (Γεωργία, δενδροκομία, λαχανοκομία, φυτοπροστασία, ευφυής γεωργία κ.α.)
  3. Γνώση, εμβάθυνση και ουσιαστική εξοικείωση-εμπέδωση των πεδίων σχετίζονται με τις επιστήμες της Γεωπονίας τόσο μέσω των μαθημάτων επιλογής όσο και μέσω της πτυχιακής εργασίας.

Επίσης, η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας ενισχύει τους φοιτητές με ένα ευρύτατο φάσμα ικανοτήτων-δεξιοτήτων οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά και συνθέτουν ένα σφαιρικό επιστημονικό προφίλ των αποφοίτων.

Οι αποκτηθείσες γνώσεις αποσκοπούν και εστιάζουν στην προαγωγή της πρωτογενούς παραγωγής με μεθόδους αποτελεσματικές, στηριγμένες σε στέρεες επιστημονικά βάσεις που αξιοποιούν την υπάρχουσα τεχνολογία και που συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας.