Εικόνα Κεφαλίδας ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Π.Μ.Σ

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2035/ Β’ / 5-7-2016) αποτελεί η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας στο Επιστημονικό Πεδίο « Φυτική Παραγωγή-διατροφική ποιότητα φυτικών προϊόντων», από πτυχιούχους Τμημάτων AEI, Γεωπονίας, Βιολογίας, Χημείας, και συναφών του ΠΜΣ γνωστικών αντικειμένων, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας και την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής, ταυτόχρονα με την ανάδειξη της ποιότητας και της υψηλής διατροφικής αξίας των προϊόντων φυτικής παραγωγής.

Σκοποί του προγράμματος :

  •  Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να διευρύνουν την εμπειρία και την επιστημονική τους γνώση στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στην φυτική παραγωγή, ταυτόχρονα με την ανάδειξη της ποιότητας και της υψηλής διατροφικής αξίας των Ελληνικών προϊόντων που τα καθιστά μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο.
  •  Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, και κυρίως η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών και τεχνολογιών αιχμής που θα οδηγήσουν άμεσα σε καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρηματικές δράσεις για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της Δυτικής Ελλάδας (με ισχυρά εξαγωγικό προσανατολισμό) και της χώρας.
  • Η αξιοποίηση των ιδιαίτερα σημαντικών Επιστημονικών επιτευγμάτων και καινοτόμων εφαρμογών που ήδη έχουν αναπτυχθεί από τα μέλη ΕΠ του Τμήματος.
  • Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη με καθαρά αναπτυξιακά κριτήρια και εξαγωγικό προσανατολισμό, καθετοποιημένων παραγωγικών μονάδων, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών, αξιοποιώντας τις καινοτόμες τεχνολογίες και τα επιστημονικά στελέχη για την παραγωγή φυτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, δευτερογενών μεταβολικών προϊόντων, δραστικών και φαρμακευτικών ουσιών κ.λπ.
  • Η αειφορική διαχείριση των αγρο-οικοσυστημάτων, προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μηδενικής ρύπανσης και προσαρμογής του αγροδιατροφικού τομέα στην κλιματική αλλαγή.
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού και ο περιορισμός της διαρροής προς χώρες της αλλοδαπής των καλύτερων από τους πτυχιούχους των προαναφερόμενων Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ.  απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο:

«Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων»,

Master in «Horticultural Technology – Nutritional Value of Plant Products»