Εργαστήριο Γεωργικής Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών 

English FlagΑντικείμενο του Εργαστηρίου Γεωργικής Γενετικής & Βελτίωσης Φυτών, είναι η έρευνα και η παραγωγή γνώσης, καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος Γεωπονίας με τις σύγχρονες εφαρμογές συμβατικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων στη γενετική ανάλυση ειδών γεωργικού ενδιαφέροντος και τη γενετική βελτίωση καλλιεργουμένων φυτών με σκοπό τη δημιουργία γονοτύπων (ποικιλιών και υβριδίων F1) με υπέρτερα ποιοτικά και ποσοτικά γνωρίσματα.

Το εργαστήριο έχει πλούσια εργαστηριακή και ερευνητική δραστηριότητα και σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς υλοποιούνται σε αυτό πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Έρευνα στο Εργαστήριο Γεωργικής Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται  στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Γονιδιωματική και μεταγραφομική ανάλυση καλλιεργουμένων και αυτοφυών φυτών με έμφαση στα φαρμακευτικά φυτά και τα κηπευτικά είδη.
  • Ανάλυση γενετικής δομής με μοριακούς DNA δείκτες και συσχέτιση γονοτύπου με ποιοτικά και ποσοτικά γνωρίσματα, για χρήση σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης φυτών.
  • Μοριακή ταυτοποίηση και διάκριση του πρωτογενούς φυτικού υλικού, με σκοπό την αυθεντικοποίηση και  ιχνηλάτησή του κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας.Αποκάλυψη πολυμορφισμών σε ενζύμα-κλειδιά των μεταβολικών μονοπατιών σημαντικών δευτερογενών μεταβολιτών και συσχέτιση της έκφρασης με γονίδια που ελέγχουν το άρωμα και τη γεύση των φρούτων.
  • Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας με στόχο την προστασία ενδημικών αυτοφυών φυτικών taxa τα οποία είναι σπάνια ή απειλούμενα.

Εξοπλισμός


Εξοπλισμός Εργαστηρίου Γεωργικής Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών 

Εργαστηριακός εξοπλισμός για την εφαρμογή μοριακών τεχνικών όπως :

  • Καλλιέργεια βακτηρίων,
  • Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA, RΝΑ),
  • Ενίσχυση νουκλεοτιδικών αλληλουχιών με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμερισμού (PCR),
  • Ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων και γονοτυπήση με χρήση μοριακών δεικτών (AFLP, ISSR, SSR, REMAP).
  • Αλληλούχηση γονιδιακών τμημάτων με πολυτριχοειδή γενετικό αναλυτή (SeqStudio Genetic Analyzer) και εκτίμηση της ποσοτικής έκφρασης γονιδίων ενδιαφέροντος.