Εργαστήριο Χημείας Υδάτινου Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Μπεκιάρη ΒλασούλαFlag U.K, Αναπλ. Καθηγήτρια,

Email: ,

Τηλ: 26310 58229


Το Εργαστήριο Χημείας Υδάτινου Περιβάλλοντος του  Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πατρών καλύπτει τo γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και παροχής γνώσης σχετικά με την χημεία υδάτινου περιβάλλοντος και τον ρόλο της  στην επιστήμη της γεωπονίας.

ΝΑΝΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΟ2
I. Iliopoulos, et. al., ‘CEST2017_00589 Olive Mill Wastewaters Total Organic Carbon Degradation using TiO2 Nanoparticles.

Ερευνητική Δραστηριότητα


Ειδικότερα το Εργαστήριο ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα:

  •  Μελέτη νανοδομημένων οργανικών και ανόργανων πολυμερών και της χρησιμοποίησής τους ως φορείς βιολογικά ενεργών ουσιών καθώς και στον χαρακτηρισμό και τον καθαρισμό του ύδατος.
  • Παρασκευή νανοδομημένων υλικών από οργανωμένα μοριακά συστήματα με χημικές μεθόδους και εναπόθεσή τους με μορφή λεπτών υμενίων σε διάφορα υποστρώματα.
  • Μέθοδος Φθοριζόντων Ιχνηθετών για τη Μελέτη της Πολικότητας, Δομής και Δυναμικής Φυσικών, Βιολογικών, Υδατικών και Βιοχημικών Συστημάτων καθώς και Υλικών.
  • Μελέτη ρύπων (οργανικό φορτίο, ιόντα μετάλλων) σε υδατικά συστήματα με φασματοφωτομετρικές και χρωματογραφικές τεχνικές (φασματοφωτομετρία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, φασματοφωτομετρία εκπομπής, φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης, αέρια, υγρή και ιοντική χρωματογραφία)
  • Προσδιορισμός ολικού άνθρακα (TC) και ολικού αζώτου (TN) σε νερά και ιζήματα
  • Νέα υλικά ως πηγές φωτεινής ακτινοβολίας – Ιόντα και σύμπλοκα σπανίων γαιών ως πηγές φωτεινής ακτινοβολίας για παρασκευή νέων υλικών για διαγνωστικά εργαλεία και ιχνηθέτηση περιβαλλοντικών συστημάτων