Εργαστήριο Γεωργικής Φυσικοχημείας

Ευάγγελος ΓιαννακόπουλοςΥπεύθυνος Εργαστηρίου: Ευάγγελος Γιαννακόπουλος, Επίκ. ΚαθηγητήςEnglish Flag

Email:

Τηλ. : 26310 58228


 Το Εργαστήριο Γεωργικής Φυσικοχημείας έχει ως αντικείμενο την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν την ολιστική διαχείριση του αγροβιοσυστήματος από επίπεδο καλλιέργειας έως την παραγωγή  διαχείριση και διάθεση φυτικών προϊόντων και τροφίμων στα πλαίσια της αειφορικής γεωργίας προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου εστιάζονται στις παρακάτω περιοχές:

 • Κολλοειδή συστήματα, φαινόμενα ανταλλαγής ιόντων, Μοντέλα προσρόφησης εκρόφησης. Ορυκτολογική σύσταση εδαφών.
 • Ρύπανση εδαφών με οργανικούς ρύπους και βαρέα μέταλλα και τεχνολογίες αντιρύπανσης .
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικών μοντέλων προσομοίωσης σχετικά με την τύχη, την μεταφορά, τον έλεγχο της οικοτοξικότητας και γενοτοξικότητας από τη διάθεση ξενοβιοτικών ουσιών μέσα στο βιοσύστημα.
 • Μοντελοποίηση ανάπτυξης φυτών σε μεταβαλόμενες περιβαντολογικές συνθήκες (Plant growth curves).
 • Εφαρμογή αναλυτικών και φασματοσκοπικών μεθόδων περιβαλλοντικής παρακολούθησης της γεωργικής παραγωγής
 • Φυσικοχημική αξιολόγηση γεωργικών προϊόντων της συλλεκτικής & μετασυλλεκτικής διαχείρισης και επεξεργασίας γεωργικών τροφίμων σε σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.
 • Φυσικοχημικές και βιοφυσικές διεργασίες στα Αγροοικοσυστήματα. Εφαρμογές τεχνολογίας cold plasma στην γεωργία
 • Αξιολόγηση ποιότητας νερών και εδαφών (αναλύσεις πεδίου: pH, διαλυμένο οξυγόνο, BOD, COD, άζωτο, φώσφορος, Humic substances, clays, oxides)
 • Εφαρμογές διαχείρισης γεωργικής υπολειμματικής βιομάζας για παραγωγή πράσινων υλικών (green materials) για γεωργική και περιβαλλοντική χρήση.
 • Σύνθεση και περιβαλλοντικές εφαρμογές υλικών (παραγωγή και διάθεση mikronutriens  μέσω νανουλικών-nanofertilisers- στην γεωργική παραγωγή, παραγωγή πολυμερών εδαφικών υλικών, (οργανική ύλη, ορυκτών της αργίλου και οργανοπηλών) που προσομοιώνουν τις ιδιότητες των φυσικών εδαφών.
 • Απομόνωση από φυτά φυτοδραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αγροδιατροφικής αξίας (antioxidants).