Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών
Print Friendly, PDF & Email

Η παράδοση των τίτλων σπουδών των φοιτητών/τριων, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, που αποφοίτησαν έως και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως 14:00 στην έδρα του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αμαλιάδα Ηλείας από την Γραμματεία του τμήματος παρουσία της Προέδρου χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών (στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από την διάδοση του Κορονοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  23/08/2021, σύμφωνα με το συνημμένο.


Διευκρινήσεις για την παραλαβή πτυχίων


Ενόψει της παραλαβής των πτυχίων σας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109 οικ./8000/16.3.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 64), της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ(Β’783) και της με αριθ. πρωτ. 113/12.3.2020 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές δύνανται να παραλάβουν αυτοπροσώπως τα πτυχία τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων παρουσία Προέδρου, χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών.

Το Τμήμα καθορίζει τον ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός.

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι το πτυχίο δύναται να αποστέλλεται με τον ακόλουθο τρόπο και με αποκλειστική ευθύνη του πτυχιούχου κατόπιν αιτήματός του, ως ακολούθως:

 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος () με συνημμένα τα παρακάτω :

 • 1. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά από την εφαρμογή www.gov.gr, και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

  ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………..

  Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.

  Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. (π.χ Σεπτεμβρίου 2019).

  Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)

 • 2. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου).
 • 3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ζητούμενα στοιχεία απαιτούνται πρωτίστως για τις ανάγκες ταυτοποίησης του ατόμου και τη διασφάλιση της διαδικασίας, δεδομένων των ειδικών συνθηκών που επικρατούν και της αδυναμίας βεβαίωσης του γνήσιου υπογραφής σε κατά τόπους  αρμόδιες υπηρεσίες (όπως ΚΕΠ, κλπ).