Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα
Print Friendly, PDF & Email

Σύμφωνα με το νέο Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ως ημερομηνία έναρξης του Ακαδημαϊκού έτους 2021-22 ορίζεται η 11η Οκτωβρίου 2021.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Τα μαθήματα/εργαστήρια του ΠΠΣ Γεωπονίας διεξάγονται/υποστηρίζονται με δια ζώσης διδασκαλία.
  2. Η παρουσία στα περισσότερα εργαστήρια του Τμήματος είναι υποχρεωτική και σύμφωνα με τα προκαθορισμένα του μέλους ΔΕΠ.
  3. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ 119847/ΓΔ6, ΦΕΚ Β 4406 – 24.09.2021), σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μοριακή μέθοδο ανάλυσης PCR, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.
  4. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 3, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.
  5. Κατά την είσοδο στο μάθημα/εργαστήριο θα γίνεται έλεγχος των εγγράφων ενώ κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει ο σχετικός έλεγχος από τον διδάσκοντα ή από προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αδυναμία ενός φοιτητή να ικανοποιήσει την απαίτηση αυτή συνεπάγεται την αποβολή του από την αίθουσα για προστασία της δημόσιας υγείας.
  6. Είναι απαραίτητη η συνεχής χρήση κατάλληλης μάσκας (συστήνεται χειρουργικού τύπου για μεγαλύτερη ασφάλεια) όλων των παρευρισκομένων πριν, κατά και μετά το μάθημα/εργαστήριο καθώς και η χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδο στο αμφιθέατρο/αίθουσα/εργαστήριο.

Με βάση όλα τα παραπάνω:

  • Οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας θα πρέπει να προσέλθουν στα μαθήματα/εργαστήρια προσκομίζοντας την εμβολιαστική τους κατάσταση, για τη διευκόλυνση και μη καθυστέρηση της εβδομαδιαίας διεξαγωγής του μαθήματος καθώς και για τον διαχωρισμό τους σε τμήματα όπου και εφόσον καταστεί απαραίτητο.
  •  Όσοι φοιτητές δεν επιθυμούν/προτίθενται να γνωστοποιήσουν την εμβολιαστική τους κατάσταση (πλήρως εμβολιασμένοι – έχουν κάνει μία (1) δόση εμβολίου – ανεμβολίαστοι – έχουν νοσήσει – υπόχρεοι rapid test ή PCR μεθόδου) καλούνται να μην προσέλθουν στο Πανεπιστήμιο.

Η Πρόεδρος