Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης
Print Friendly, PDF & Email

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής υπολοίπου Δέκα (10) φοιτητών/τριών, υποχρεωτικής διάρκειας έξι (6) μηνών κατά τη χρονική περίοδο από 01/12/2021 μέχρι και 31/10/2022. σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 25-10-2021 έως 08-11-2021 από τους φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης ΠΑ κατά την περίοδο των αιτήσεων. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις θα επαναληφθεί νέα προκήρυξη σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η αίτηση θα υποβάλλεται γραπτώς χρησιμοποιώντας το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και μαζί συνυποβάλλονται τα εξής:

  • 1. Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής
  • 2. Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ
  • 3. Βεβαίωση πληρότητας προϋποθέσεων ΠΑ από τη Γραμματεία

Η παραπάνω αίτηση με τα συνοδευτικά της θα παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος όπου θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.