Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Κατόπιν της δημοσίευσης του Π.Δ. 52/2022 (ΦΕΚ 131/07.07.2022 τ. Α’) και ειδικότερα των οριζόμενων στα άρθρα 2, 6 και 8 σας ενημερώνουμε ότι η επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2022 στα Τμήματα Γεωπονίας, Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Μουσειολογίας και Φυσικοθεραπείας θα διενεργηθεί από 1/9/2022, στις νέες έδρες των ως άνω Τμημάτων.

Ειδικότερα:

Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας θα εξετασθούν στο Μεσολόγγι.

Οι φοιτητές των Τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Μουσειολογίας θα εξετασθούν στην Πανεπιστημιούπολη Πάτρας – Ρίο.

Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας θα εξετασθούν στην Πανεπιστημιούπολη Πάτρας – Ρίο.

Πέραν των ανωτέρω, το Τμήμα Λογοθεραπείας, κατόπιν απόφασης Συγκλήτου στην υπ’ αριθ. 203/19.5.2022 συνεδρίασή της, έχει ήδη μεταφερθεί στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, όπου και θα διενεργηθεί η επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας