Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Αναρτήθηκαν οι Εκλογικοί Κατάλογοι Φοιτητών για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος με θητεία έως 31-12-2023.

Κάθε εκλογέας, που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία σχετικά με την Ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. πρωτ. 9160/10-02-2023 προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών), δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τμήματός του, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06-10-2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022) κοινής υπουργικής απόφασης.

Προϋπόθεση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος έχει:

  • α) το σύνολο των φοιτητών όλων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου (Π.Π.Σ.) του Τμήματος που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, και
  • β) το σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

Εκλογικοί  Κατάλογοι


Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων όλων των Σχολών είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών  21-03-2023 ημέρα Τρίτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00΄ το πρωί έως τις 14:00΄ το απόγευμα.

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 22-03-2023 από 09:00 έως 14:00.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.