Εικόνα Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών Αμαλιάδα

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’)

Η αποστολή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διττή:

παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με έμφαση στην σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών και την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην Γεωπονική Επιστήμη

η διενέργεια  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας  για  την  παραγωγή  νέας  γνώσης  στις Γεωπονικές Επιστήμες.

Με βάση την παραπάνω αποστολή, διατυπώνονται οι παρακάτω στρατηγικοί σκοποί του Τμήματος Γεωπονίας που συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους σκοπούς του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν:

παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση

παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές,

προώθηση και αναγνώριση της καινοτομίας

συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος Γεωπονίας

ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος

βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και τους επιστημονικούς φορείς.