Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 σύμφωνα με  το Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022 Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με το  το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.


Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας έχει σχεδιαστεί με στόχο να παρέχει στους μελλοντικούς γεωπόνους ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους στη Γεωπονία με απώτερο σκοπό την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

Τέλος το ΠΠΣ του τμήματος διασφαλίζει την ικανότητα των φοιτητών να αλληλοεπιδρούν με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονικής ή διεπιστημονικής φύσης


Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή pdf το Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024


Τμήμα Γεωπονίας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-2024


agri-postgraduate-March2023_version2