Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 σύμφωνα με  το Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022 Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με το  το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.


Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση, αποφέροντας μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος να διαχειρίζονται με επιστημονικά ορθολογικό τρόπο τους φυσικούς πόρους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αύξηση της προσόδου και της αποτελεσματικότητας στις γεωργικές καλλιέργειες.

Επίσης, το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους πτυχιούχους ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους στη Γεωπονία με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

Τέλος το ΠΠΣ του τμήματος διασφαλίζει την ικανότητα των φοιτητών να αλληλεπιδρούν με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονικής ή διεπιστημονικής φύσης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του νέου τμήματος Γεωπονίας θα ανακοινωθεί σύντομα.