Εργαστήριο Εδαφολογίας

Παντελής ΜπαρούχαςΥπεύθυνος: Παντελής Μπαρούχας, Αναπλ. Καθηγητής,English Flag

Email: ,

Tηλ. 26310 58313


Το Εργαστήριο Εδαφολογίας του  Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πατρών καλύπτει τo γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και παροχής γνώσης σχετικά με τη βελτίωση και προστασία των εδαφικών πόρων, την ορθολογική χρήση τους και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους μέσω συστημάτων ακριβούς και ευφυούς γεωργίας.

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας αποτελεί εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα και  βρίσκεται στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.  Είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου GLOSOLAN (Global Soil Laboratory Network) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Παγκόσμιας Σύμπραξης για το Έδαφος (Global Soil Partnership) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Το δίκτυο GLOSOLAN στοχεύει στην ενίσχυση της απόδοσης και της ικανότητας των εργαστηρίων μελών με την ενσωμάτωση συνόλων δεδομένων εδάφους και συστημάτων πληροφοριών για την ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων. Τo εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, έτσι έχει δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη πείρα στη διαχείριση έργων και τη διακρατική συνεργασία.


Εργαστήριο Εδαφολογίας


Σήμερα το Εργαστήριο Εδαφολογίας έχει αναλάβει την πλήρη υποστήριξη λειτουργίας του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), με σκοπό τη συμβουλευτική λίπανση των αγροτών της Περιφέρειας, ενώ υλοποιεί ή συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα Γεωργίας Ακριβείας (OLEAS, RIS3-OPORA, RIS3-HYDRERO, RIS3-SOILSYS, GRIT-TAGs).

Μέλη του Εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό συναφών έργων (ETCP GR-IT 2007-2013 IRMA project, FP7 EUROLEGUME; EPAN II 207-2013,AGROTRACE; Western Greece RIS3 Programme 2014-2020, SOILSYS, HYDRERO, OPORA, SquashHydr; ETCP GR-IT 2014-2020, TAGs, IR2MA project; Interreg – IPA CBC GR-AL 2014-2020, OLIVE_CULTURE; EPAnEK 2014-2020, ARETHOU5A; κλπ. ).

Από μέλος του Εργαστηρίου Εδαφολογίας, εφευρέθηκε το αυτόματο φορητό ψηφιακό όργανο μέτρησης ανθρακικού ασβεστίου  για δείγματα εδάφους, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αρ. GR1008089 (Β) – 2014-01-21, Int. Cl. G01N33 / 24; G01N7 / 18 (ισχύει μέχρι 20-10-2032) (WO2014060782 Α1), εφεύρεση που τυγχάνει παγκόσμιας αποδοχής.


Φορητό ψηφιακό όργανο μέτρησης ανθρακικού ασβεστίου
Φορητό ψηφιακό όργανο μέτρησης ανθρακικού ασβεστίου (Patent No GR1008089 (B) ― 2014-01-21, Int. Cl. G01N33/24; G01N7/18 (valid until 20-10-2032)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Ειδικότερα το Εργαστήριο ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Γένεση Εδαφών – Προβληματικά Εδάφη
 • Κλειστά Συστήματα Στράγγισης
 • Φασματοσκοπία διάχυτης ανάκλασης
 • Βελτίωση φυσικοχημικών ιδιοτήτων των εδαφών με χρήση καινοτόμων υλικών
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στην Εδαφολογία
 • Ανάπτυξη επιστημονικών οργάνων στην Εδαφολογία

Εργαστήριο Εδαφολογίας


Μαθήματα


Το Εργαστήριο Εδαφολογίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του συμβολής στους σκοπούς και τους στόχους του Τμήματος Γεωπονίας, υποστηρίζει τα μαθήματα:

 • Εδαφολογία

 • Γονιμότητα Εδαφών – Λίπανση Καλλιεργειών

 • Εφαρμοσμένη Εδαφολογία

 • Επεξεργασία και Διαχείριση Εδαφικών Δεδομένων


Ερευνητικά Έργα


Μέλη του  στο πλαίσιο διασφάλισης πόρων χρηματοδότησης της έρευνας, υλοποιούν ή συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

ETCP GR-IT 2007-2013 IRMA project, FP7 EUROLEGUME; EPAN II 207-2013, AGROTRACE; Western Greece RIS3 Programme 2014-2020, SOILSYS, HYDRERO, OPORA, SquashHydr; ETCP GR-IT 2014-2020, TAGs, IR2MA project; Interreg – IPA CBC GR-AL 2014-2020, OLIVE_CULTURE; EPAnEK 2014-2020, ARETHOU5A; κλπ. )


Εργαστήριο Εδαφολογίας


Διαθέσιμος Εξοπλισμός


 • Fully equipped soil and plant nutrition laboratory
 • Diffuse Reflectance Spectrometer with integrated sphere (Shimadzu)
 • Portable Diffuse Reflectance FT-IR Spectrometer (Agilent)
 • Meteorological stations network which fully covers the Western Greece
 • Automatic Lysimetric station in the polder area of Messolonghi (Western Greece)
 • Portable devices and sensors
 • 1x CropScan multispectral radiometer (portable reflectometer) MSRSYS92 MSR87 Eight-Band System
 • 1 NDVI portable spectral radiometer (Decagon Devices)
 • 2x high accuracy lysimetric balances, 60000 G SCS PRECISA
 • 10x Portable EC and pH measuring devices
 • 2x Portable flow and pressure devices
 • 1x Portable leaf porometer, AP4 DELTA-T
 • 2x Grodan WCM (substrate EC, moisture and temperature)
 • 2x Thetaprobe soil moisture system (DT devices)
 • 2x DL2e Loggers (Delta-T Devices Ltd, Cambridge, UK)
 • 10x Em50 Dataloggers (Decagon Devices Inc. WA, USA)
 • 4x pyranometers (SKYE Instruments)
 • 2x pyradiometers (LP-NET 07, DeltaOhm, Italy)
 • 2x T, RH sensors (model HD9008TR, DeltaOhm, Italy)
 • 20x thermocouples (copper-constantan, wire diameter of 0.001’’)
 • 1x supersonic anemometer (Gilli Instruments)
 • 2x mini meteorological stations with T, RH and radiation sensors (microstation, OnSet)
 • 10x T, RH loggers (model: HOBO, Onset) with shield
 • 10x 10HS soil moisture sensors (Decagon Devices Inc. WA, USA)
 • 20x EC5 soil moisture sensors (Decagon Devices Inc. WA, USA)
 • 1x Infrared thermometer
 • Bartinghton Magnetic Susceptibility portable device MS2
 • Laboratory devices
 • Atomic absorption spectrophotometer (Perkin Elmer 1100B)
 • Flame photometer (410C, Sherwood Scientific Ltd)
 • Oven (LM 312.07, LINN HIGH THERM GMBH)
 • Spectrophotometer for measurement of nutrient elements (P, NO3-N, etc.)
 • Eijkelkamp 08.01 SANDBOX
 • Eijkelkamp 08.02 SAND/KAOLIN BOX
 • Soil Moisture Lab 023V# Setup (Richards apparatus) for the determination of soil water retention curves in the range of 0.1 – 15 bar (1.45 – 220 PSI) of suction.
 • Thermo Scientific ICP-AES Spectrometer iCAP 6000
 • Thermo Scientific Aquakem Auto analyzer for water analysis
 • GPS and topography instruments
 • High resolution GPS system (Thales Navigation ProMark2) and topographical instruments.
 • General design, GIS and special landscape software (AutoDesk AutoCAD 2011, ESRI ArcGIS 9.0 – ArcInfo, AEI Software, EaglePoint LANDCAAD etc).
 • Special irrigation systems design software (IRRICAD 10.05, SpacePRO)
 • GS+ Geostatistical Software
 • STATISTICA, StatSoft, Software for statistics

Εργαστήριο Εδαφολογίας Εξοπλισμός