Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

Νικόλαος ΜαλάμοςΥπεύθυνος: Νικόλαος Μαλάμος, Αναπλ. ΚαθηγητήςEnglish Flag

Email:

Τηλ.: 26310 58401

Ιστοσελίδα εργαστηρίου:  https://blogs.upatras.gr/nmalamos/


Το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πατρών αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων στα αντικείμενα της υδρολογίας, της υδραυλικής και της εφαρμογής τους στο σχεδιασμό των αρδεύσεων και των στραγγίσεων.

Tο εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου K24 του Τμήματος Γεωπονίας (Αίθουσα I24).


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου είναι:

 • Ανάπτυξη πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης νερού με σκοπό την αποδοτική και βιώσιμη χρήση του νερού και την αύξηση της γεωργικής παραγωγής
 • Άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί στο περιβάλλον η υπερκατανάλωση του νερού
 • Ανάλυση και προσομοίωση διεργασιών μεταξύ φυτών, εδάφους και ατμόσφαιρας
 • Προγραμματισμός και πρόβλεψη αρδεύσεων
 • Μέθοδοι χωρικής ολοκλήρωσης
 • Ανάλυση μετρήσεων και εκτίμηση παραμέτρων
 • Εφαρμογές μαθηματικών και υπολογιστικών τεχνικών στη διαχείριση του νερού – υδροπληροφορική

Διδασκαλία


Το εργαστήριο υποστηρίζει μαθήματα που αφορούν τις Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, την Γεωργική Υδραυλική, την Φυσική Εδάφους και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Επίσης στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση σπουδαστών και συμμετοχή τους στην έρευνα μέσω των πτυχιακών εργασιών.


Υπηρεσίες


Το εργαστήριο παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες σε κυβερνητικές αρχές και οργανισμούς και επίσης συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα.


Εργαστηριακές μετρήσεις και εργασίες πεδίου


 • Χαρακτηριστικές καμπύλες υγρασίας εδαφών
 • Φαινόμενη πυκνότητα και υγρασία εδαφικών δειγμάτων
 • Υδραυλική Αγωγιμότητα Κορεσμένου Εδάφους με περατόμετρα σταθερού, μεταβλητού φορτίου και τύπου Guelph
 • Μετρήσεις διηθητικότητας
 • Παρακολούθηση και μετρήσεις εδαφικής υγρασίας με χρήση μικροκυμάτων (TDR) και ηλεκτρομαγνητικών αισθητήρων
 • Σχεδιασμός αρδευτικών δικτύων με χρήση ειδικού λογισμικού
 • Επιθεωρήσεις αρδευτικών δικτύων

Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών


 • Συλλογή δεδομένων με GPS, ψηφιοποίηση
 • Παραγωγή θεματικών χαρτών
 • Χωρική ανάλυση

 

Lab Agricultural Hydraulic 1
Lab Agricultural Hydraulic 2
Lab Agricultural Hydraulic 3
Lab Agricultural Hydraulic 4
Lab Agricultural Hydraulic 5
Lab Agricultural Hydraulic 6
Lab Agricultural Hydraulic 7