Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με απόφαση της αρ. 896ης / 29.12.2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:


Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΑΦ2469Β7Θ-3Υ8) 

Απαιτούμενο Υποστηρικτικό Υλικό


Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων14.01.2024


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (με έδρα το Μεσολόγγι) της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, τηλέφωνο 26310 58296, e-mail: geoponia@upatras.gr.


Λογότυπο ΕΣΠΑ 2021-2027