Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. μπορούν να ενημερωθούν για την ημέρα και ώρα της δημόσιας παρουσίασης των Πτυχιακών Εργασιών τους, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://upatrasgr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/otsoumpe_upatras_gr/Eeq9eZ4dXsJNufkVPyeMQssB6XBLCE6pVsZS2sp2FL4pLQ?e=QgPxZY