Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Σε συνέχεια της αριθμ. 146/04.01.2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Γεωπονίας για την ανάθεση 8 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (επισυνάπτεται)

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από το Τμήμα Γεωπονίας.

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 12.02.2024

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσειςεπί του αποτελέσματος τα προσωρινά αποτελέσματα καθίστανται αυτόματα οριστικά.

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2021-2027