Doctoral

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 34/16.02.2024 συνεδρίασή της αποφάσισε την  προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (εαρινό εξάμηνο), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 99107/21.12.2023 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ 7442/τ.Β΄/29-12-2023) και τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022.


Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, είναι:

 • όποιος/α είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • απόφοιτος/η προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Αίτηση δύναται να υποβάλλουν τελειόφοιτοι/διπλωματούχοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ.  Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών.  Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας των διδακτορικών σπουδών τους.  Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διαγραφή του υποψηφίου διδάκτορα.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

 1. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή με: i) τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, ii) τον (ην) προτεινόμενο/η επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του/ης οποίου/ας το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και iii) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα,
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών,
 4. Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες,
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα, ii) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, iii) περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου),
 6. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης (επιπέδου Β2) της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση από το ΑΣΕΠ [π.δ. 146/2007 άρθρο 1 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Α’ 185), σε συνδυασμό με το π.δ. 116/2006 άρθρο 1, τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (Α’ 115)]. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
 7. Κατάθεση στην Γραμματεία του Τμήματος των στοιχείων επικοινωνίας δύο τουλάχιστον συντακτών Συστατικών Επιστολών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email). (Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου),
 8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εάν υπάρχουν,
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο,
 10. Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας εάν υπάρχουν,
 11. Πρόσφατη φωτογραφία,
 12. Επιπροσθέτως ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του/ης.

Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τα ανωτέρω μια Ερευνητική Πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • (α) Τίτλο, θεματική περιοχή/περιοχές, λέξεις-κλειδιά (από 2 έως 5).
 • (β) Γλώσσα εκπόνησης/συγγραφής της διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.
 • (γ) Συνοπτική περιγραφή του θέματος (200-400 λέξεις).

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή Υ.Δ. στο Π.Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

 • Η συνάφεια του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 7442/τ.Β΄/29-12-2023) και στην παράγραφο 1 της παρούσας.
 • Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιστολές
 • Η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη με τον υποψήφιο

Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι τα ακόλουθα:

 • Οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Η προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# μέχρι και 30.04.2024, 23:59.


Η Συνέλευση του Τμήματος κατηγοριοποιεί τις υποβληθείσες αιτήσεις με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων (Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων).  Η ανωτέρω επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.  Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του/η προτεινόμενου/ης επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας.  Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.


Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (τηλ. 2631058343, 296), e-mail: geoponia@upatras.gr και από την ιστοσελίδα του Τμήματος https://agriculture.upatras.gr.