Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

O Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία ετήσια από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως και την 31η Αυγούστου 2025

Η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στη Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών είναι καθολική, άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 18.06.2024, ημέρα Τρίτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 έως τις 13:00.

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 19.06.2024 την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας,
κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με αίτηση (επισυνάπτεται) υπογεγραμμένη από τους ίδιους ενώπιον του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έως και τις 24-05-2024 και ώρα 13:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στην διεύθυνση .