Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Η Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,διαπιστώνει  τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κατωτέρω:

TAKTIKA ΜΕΛΗ

  1. ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πρόεδρος

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την 18.06.2024, ημέρα Τρίτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 έως τις 13:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 19.06.2024, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και ο εκλογικός κατάλογος διαβιβάζονται στο Ο.Δ.Ε., το οποίο ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί και του έχουν παραδοθεί, προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχουν στο πρόσωπο