Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Την 18/06/2024 ημέρα Τρίτη και από τις 09:00 έως τις 13:00., πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο με βάση την υπό στοιχεία 123024/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 5220/7.10.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, το Μονομελές όργανο διεξαγωγής των εκλογών διαπίστωσε ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά.

Το Μονομελές όργανο διεξαγωγής των εκλογών διαπιστώνει ότι, εκλέγεται ως εκπρόσωπος της κατηγορίας μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών ο κ. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με αναπληρώτριά του την κα. ΨΑΘΑ ΕΛΕΝΗ