Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτ/λεπτα

Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό MIS 5181130 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο αυτού οι φοιτήτριες/ές του 7ου εξαμήνου θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Φορείς Απασχόλησης, σε θέσεις σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος σε πανελλήνια κλίμακα.

Η υποχρεωτική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε τρεις (3) συνεχόμενους μήνες μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία έναρξης περιόδου Πρακτικής Άσκησης: 1 Ιουλίου 2023

Ημερομηνία λήξης περιόδου Πρακτικής Άσκησης: 30 Σεπτεμβρίου 2023

Προβλέπεται μηνιαία αμοιβή 280€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών).

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε φορείς με νόμιμους εκπροσώπους με τους οποίους έχουν έως και γ’ βαθμό συγγένειας εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι από: 18/05/2023 έως 29/05/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το σχετικό έντυπο καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής περιγράφονται στην επισυναπτόμενη  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2022-23 και  στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παν. Πατρών

Υποβολή Αίτησης

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να αποστείλουν μέσω του Ιδρυματικού τους e-mail, στη Γραμματεία του Τμήματος  :

  1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (Επισυνάπτεται),
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

Ενστάσεις

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://agriculture.upatras.gr/), ηλεκτρονικά  μέσω email στη Γραμματεία του Τμήματος , λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής, η οποία έχει ορισθεί από το Τμήμα.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων συμμετοχής στην Πράξη, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.