Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτ/λεπτα

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 24/15.11.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/94791/Ζ2/30.8.2023 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της υπ’ αριθμ. 223/28.09.2023 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’), στα γνωστικά αντικείμενα:


Α. Στο γνωστικό αντικείμενο 1. ΒΟΤΑΝΙΚΗ

     για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • CRS_1008, Ζιζανιολογία (με μερική απασχόληση)
 • AGRI_104, Συστηματικά Βοτανική – Ζιζανιολογία (με μερική απασχόληση)

Β. Στο γνωστικό αντικείμενο 2. ΓΕΝΕΤΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

     για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • AGRI_202, Γενετική (με μερική απασχόληση)
 • CRS_400, Μοριακή Βιολογία-Βιοτεχνολογία φυτών (με μερική απασχόληση)

Γ. Στο γνωστικό αντικείμενο 3. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

     για τη διδασκαλία του μαθήματος:

 • AGRI_205, Γεωργική Μικροβιολογία (με μερική απασχόληση)
 • CRS_806, Μοριακή Διαγνωστική (με μερική απασχόληση)

Δ. Στο γνωστικό αντικείμενο 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

     για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • CRS_501, Βελτίωση Φυτών (με μερική απασχόληση)
 • AGR_807, Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών (με μερική απασχόληση)

Ε. Στο γνωστικό αντικείμενο 5. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

     για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • CRS_401, Φυτοπαθολογία (με μερική απασχόληση)
 • AGR_1003, Φυτοπροστασία Δενδροκομικών Φυτών (με μερική απασχόληση)

ΣΤ. Στο γνωστικό αντικείμενο 6. ΓΕΩΡΓΙΑ

     για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • CRS_405, Γενική Γεωργία (με μερική απασχόληση)
 • CRS_603, Γενική Γεωργία Ι (με μερική απασχόληση)

 Ζ. Στο γνωστικό αντικείμενο 7. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

     για τη διδασκαλία του μαθήματος:

 • BAE_803, Ελκυστήρες-Γεωργικά Μηχανήματα (με μερική απασχόληση)
 • CRS_1004, Γεωργική Μηχανολογία (με μερική απασχόληση)

Η. Στο γνωστικό αντικείμενο 8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

     για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • BAE_830, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (με μερική απασχόληση)
 • BAE_808, Αυτόματος Έλεγχος Γεωργικών Διεργασιών και Μηχανημάτων (με μερική απασχόληση)

Θ. Στο γνωστικό αντικείμενο 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

     για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • BAE_810, Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στην Γεωργία (με μερική απασχόληση)
 • AGR_809, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Παραγωγής (με μερική απασχόληση)

Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με έναν από τους δυο τρόπους e-mail, usb stick) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Επιστημονικές εργασίες [σε τρία (3) αντίτυπα στην περίπτωση υποβολής έντυπης αίτησης].
 4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)  ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9. του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’) στις οποίες ορίζεται:

« 9. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) μέλη Δ.Ε.Π. Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού    Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) των Α.Ε.Ι.

γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων  του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,

δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ε) υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.»


 1. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν οφείλουν:

 1. Να προσκομίσουν Γνωμάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
 2. Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα Δήλωσης Στοιχείων Αποζημίωσης  «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες»  στη   διεύθυνση    https://sis.upatras.gr/    κάνοντας χρήση των στοιχείων Ιδρυματικού Λογαριασμού της μορφής που τους έχει αποδοθεί από το Τμήμα Δικτύων  Πανεπιστημίου  Πατρών.  Όσοι δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν αίτηση online επιλέγοντας «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες».  Στη συνέχεια επικοινωνούν με το UPnet για την   παράδοση   του   λογαριασμού χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.
 3. Οι επιλεγέντες, οι οποίοι εφόσον κατέχουν έκτακτη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου και να την αναρτήσουν στην εν λόγω εφαρμογή. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής φόρμας η ως άνω βεβαίωση, υποχρεούνται να  αναρτήσουν την αίτηση που έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία τους, όπου θα αναγράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση ότι την έχουν καταθέσει και δεσμεύονται  για την προσκόμισή της, αμέσως μόλις την παραλάβουν. Η μη ανάρτηση των ανωτέρω, καθώς και των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται,  συνεπάγεται τη μη υπογραφή Σύμβασης.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:

Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης.  Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής.

Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.

Η υπογραφή των συμβάσεων θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης των σχετικών πιστώσεων που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Φ11/94791/Ζ2/30.8.2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (απόφαση κατανομής Φ11/94791/Ζ2/30.8.2023).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έως και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00μ.μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια  Τ.Κ.: 30200, Μεσολόγγι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2631058346 – 2631058343

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: https://agriculture.upatras.gr/   

ΕMAIL: