Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 34/16.02.2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/94791/Ζ2/30.8.2023 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της υπ’ αριθμ. 223/28.09.2023 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’), στα γνωστικά αντικείμενα:


Α. Στο γνωστικό αντικείμενο 1. ΒΟΤΑΝΙΚΗ, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Ονομασία Μαθήματος Απασχόληση (Μερικής/Πλήρης)
1) AGRI_104 Συστηματικά Βοτανική – Ζιζανιολογία Μερικής
2) CRS_1008 Ζιζανιολογία

Β. Στο γνωστικό αντικείμενο 2. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Ονομασία Μαθήματος Απασχόληση (Μερικής/Πλήρης)
1) CRS_401 Φυτοπαθολογία Μερικής
2) AGR_1003 Φυτοπροστασία Δενδροκομικών Φυτών

Γ. Στο γνωστικό αντικείμενο 3. ΓΕΩΡΓΙΑ, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Ονομασία Μαθήματος Απασχόληση (Μερικής/Πλήρης)
1) CRS_405 Γενική Γεωργία Μερικής
2) CRS_603 Γενική Γεωργία Ι

Δ. Στο γνωστικό αντικείμενο 4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, για τη διδασκαλία του μαθήματος:

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Ονομασία Μαθήματος Απασχόληση (Μερικής/Πλήρης)
1) CRS_1005 Διαχείριση Γεωργικών Υπολειμμάτων και Αποβλήτων Μερικής
2) BAE_1010, BAE_1020, BAE_1030 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ε. Στο γνωστικό αντικείμενο 5. ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Ονομασία Μαθήματος Απασχόληση (Μερικής/Πλήρης)
1) BAE_807 Μοριακή Ενζυμολογία Μερικής
2) BAE_1010, ΒΑΕ_1020, ΒΑΕ_1030, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤ. Στο γνωστικό αντικείμενο 6. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Ονομασία Μαθήματος Απασχόληση (Μερικής/Πλήρης)
1) BAE_809 Κομποστοποίηση και Οργανική ύλη εδάφους Μερικής
2) BAE_1010, ΒΑΕ_1020, ΒΑΕ_1030, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ζ. Στο γνωστικό αντικείμενο 7. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Ονομασία Μαθήματος Απασχόληση (Μερικής/Πλήρης)
1) AGRI_205 Γεωργική Μικροβιολογία Μερικής
2) CRS_806 Μοριακή Διαγνωστική

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη  προκήρυξη


Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Δευτέρα 04/03/2023 και ώρα 12.00 μ.μ. αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με έναν από τους δυο τρόπους e-mail, usb stick) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια  Τ.Κ.: 30200 Μεσολόγγι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2631058296 – 2631058343

ΕMAIL: