Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας του Π.Π αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Γεωπονίας» εικοσιπέντε (25) από τους/τις είκοσι επτά (27) συνολικά φοιτητές/τριες συνολικά φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (), όπου θα
λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής, η οποία έχει ορισθεί από το Τμήμα.


Prosorina-PA_Agric_2022-2023