Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για την ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας στις 29-07-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την απονομή τίτλων σπουδών, θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία από την Τρίτη 25/06/2024 έως και την Κυριακή 14/07/2024 και ώρα 24:00 μ.μ.. ΠΡΟΣΟΧΗ : Εκπρόθεσμες Αιτήσεις Ορκωμοσίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της τεθείσας προθεσμίας. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι Πτυχιούχοι που ΔΕΝ υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας,…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Φοιτητών/-τριών περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 184/20.06.2024 συνεδρίασή του,  αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών,  σύμφωνα με το Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Φοιτητών/-τριών περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2024. Για το Τμήμα Γεωπονίας η διεξαγωγή της ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024…

Περισσότερα
Upatras

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν υποψηφιότηταγια το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών  με θητεία έως 31.08.2027

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Πρακτικό εκλογής μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας

Την 18/06/2024 ημέρα Τρίτη και από τις 09:00 έως τις 13:00., πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο με βάση την υπό στοιχεία 123024/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 5220/7.10.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ορισμός Ο.Δ.Ε., Διαχειριστή και ανακήρυξη Υποψηφίων, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή τους στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών-Ορισμός Ο.Δ.Ε., διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 39163/04.06.2024 (ΑΔΑ:Ψ32Ρ469Β7Θ-7ΝΦ) απόφαση της Σχολής…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στο Τμήμα Γεωπονίας

Η Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,διαπιστώνει  τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κατωτέρω: TAKTIKA ΜΕΛΗ ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πρόεδρος…

Περισσότερα

Πρόγραμμα Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 Μπορείτε να το δείτε  το πρόγραμμα από τον παρακάτω σύνδεσμο: Πρόγραμμα Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ορισμός Ο.Δ.Ε., Διαχειριστή και ανακήρυξη Υποψηφίων, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 39138/04.06.2024…

Περισσότερα