Ημερίδας Κινητοποίησης Φοιτητών - Δράση ΜΕΤΩΝ

Το Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιεί την πράξη «ΜΕΤΩΝ – Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» με στόχο την ανάπτυξη της ερευνητικής και επιχειρηματικής κουλτούρας στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην Ημερίδα Κινητοποίησης Φοιτητών την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, ώρα 13:00-14:00, στο Μικρό Αμφιθέατρο Κτιριακές εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών, στο Μεσολόγγι.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση της Πράξης «ΜΕΤΩΝ» σε φοιτητές όλων των επιπέδων σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε απόφοιτους με μέγιστο χρόνο αποφοίτησης έως και δύο έτη και σε ερευνητές.

Θα παρουσιαστούν case studies.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.


Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση ενδέχεται να φωτογραφίζεται και να βιντεοσκοπείται.

Μέρος του υλικού θα χρησιμοποιηθεί για το αρχείο της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, δημοσίευση στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυά της και δημοσίευση στα ΜΜΕ. Για τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ()

Κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Κωδ. MIS: 5132546)